Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

                                 Kính gửi:
-         Văn phòng Thành uỷ;
-         Các Sở, ban, ngành;
-         UBND các quận, huyện;
-         Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố.
 
Căn cứ Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô, trong đó quy định việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng như sau:
“Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định này, Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương”.
Ngày 21/10/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.
Căn cứ quy định nêu trên và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng do UBND thành phố ban hành, Sở Tài chính đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình có báo cáo cụ thể bằng văn bản về tình hình trang bị, sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có tại đơn vị so với tiêu chuẩn, định mức được UBND thành phố quy định tại Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND (báo cáo theo mẫu Phụ lục đính kèm, có đăng tải trên trang website của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) để cơ quan chủ quản, UBND các quận, huyện tổng hợp, gửi về Sở Tài chính trước ngày 28/12/2019 (gửi đồng thời bản scan vào email: qlgiacongsan@danang.gov.vn) để làm cơ sở rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP.
Quá thời hạn nêu trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nào không gửi báo cáo thì Sở Tài chính không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, trang bị xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.
Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp thực hiện./.
CHI TIẾT: TẢI TẠI ĐÂY

Tin tức khác cùng chuyên mục