Một số nội dung quan trọng tại Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Đà Nẵng

          Ngày 19 tháng 11 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5339/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của thành phố với một số nội dung đáng chú ý như sau:
          1. Đối với Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC), trong năm 2020, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới; Tổng kết Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại thành phố Đà Nẵng; Tiếp tục thực hiện các nội dung tuyên truyền của Đề án Truyền thông CCHC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tập trung nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính trên trang Thông tin điện tử của Sở, ban, ngành; tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ đối với CBCC.
          2. Về nhiệm vụ cải cách thể chế hành chính, tập trung tham mưu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để Chính phủ trình Quốc hội ban hành; Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố.
           3. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho Bưu điện thực hiện; Tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và bộ thủ tục hành chính dùng chung tại quận, huyện, phường xã theo quy định; Phối hợp thực hiện Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, đảm bảo ít nhất 90% văn bản đến được phân loại và 80% văn bản đi được ban hành từ công việc hoặc văn bản đến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị. Nâng cao chất lượng khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, duy trì khảo sát trực tuyến về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
           4. Về cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước, tiếp tục thực hiện và tổ chức đánh giá kế hoạch số 6663/KH-UBND ngày 05/6/2016 của UBND thành phố về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực giai đoạn 2016-2020; xây dựng Đề án chuyển giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính thuộc lĩnh vực quản lý cho tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước, chuyển giao các nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước cho đơn vị ngoài nhà nước thực hiện theo lộ trình tại Đề án 6881/ĐA-UBND ngày 10/10/2019 của UBND thành phố; thành lập tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm hành chính thành phố theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thực hiện tinh giản biên chế tại cơ quan đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Giải quyết chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế năm 2020.
           5. Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2020, tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức đảm bảo thực hiện cạnh tranh, công khai, khách quan, áp dụng thi tuyển các môn trắc nghiệm trên máy tính; Thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; Xây dựng Đề án, điều chỉnh vị trí việc làm sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của thành phố; tập trung bồi dưỡng, hoàn thiện tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý cho công chức theo Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng
 
          6. Đối với cải cách tài chính công, tiếp tục tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục được thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình quy định tại Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 trên cơ sở đề nghị của các cơ quan chủ quản; Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị tại Trung tâm Hành chính TPĐN sau khi Đề án được phê duyệt.
           7. Về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính, tập trung hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (ngoại trừ những dịch vụ khách quan không triển khai được trực tuyến); Tiếp tục thực hiện ứng dụng tiện ích hẹn giờ giao dịch giải quyết các dịch vụ công; Triển khai công khai, cung cấp thông tin và kết quả thự hiện thủ tục hành chính qua mạng cho người dân,…
           Đối với Sở Tài chính, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của thành phố giao Sở trực tiếp chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác cải cách tài chính công, cụ thể như sau:
           - Tham mưu xây dựng trình HĐND thành phố Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025.
           - Tham mưu xây dựng trình HĐND thành phố Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp Ngân sách địa phương năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025.
           - Tiếp tục thực hiện các cơ chế đặc thù của thành phố theo quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đổi với TPĐN.
           Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố, Sở Tài chính sẽ cụ thể hóa thành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở, làm cơ sở thực hiện tốt các yêu cầu và nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính của thành phố trong năm 2020.
Lê Thanh Bình
 

Tin tức khác cùng chuyên mục