Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính Phủ quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Ngày 25/11/2019 Chính Phủ đã ban hành Nghi định 93/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (quỹ) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
Theo đó, Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.
 
Một số nội dung chủ yếu của Nghị định 93/2019/NĐ-CP như sau:
 
1. Hiệu lực thi hành
Nghị định 93/2019/NĐ-CP ban hành ngày 25/11/2019 sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 15/01/2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủvề tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
 
2. Điều kiện cấp giấy phép thành lập quỹ
Nghị định quy định quỹ được cấp giấy phép khi đảm bảo các điều kiện sau:
- Có mục đích hoạt động theo quy định ở trên;
- Có sáng lập viên thành lập quỹ bảo đảm các điều kiện theo quy định;
- Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định;
- Hồ sơ thành lập quỹ đảm bảo theo quy định.
Quỹ được hoạt động khi đủ các điều kiện sau:
1- Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
2- Đã công bố về việc thành lập quỹ theo quy định;
3- Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định;
4- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ những trường hợp quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập. Theo đó, quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập trong các trường hợp:
- Quyết định chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ có hiệu lực;
- Sau khi được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ nhưng quỹ không thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực. Trường hợp vì lý do khách quan mà quỹ chưa thực hiện được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì trong thời hạn 10 ngày làm việc trước khi hết thời hạn theo quy định, Ban sáng lập quỹ phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn chỉ thực hiện một lần và tối đa không quá 20 ngày làm việc, nếu quá thời gian gia hạn mà quỹ vẫn không thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực.
Nguyễn Đức Đông

Tin tức khác cùng chuyên mục