Tham gia góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

 
 Kính gửi:
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tư pháp;
- Ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP. Đà Nẵng;
- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố;
- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP. Đà Nẵng;
- Liên minh hợp tác xã thành phố Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử thành phố (để đăng tải dự thảo).
 
Trên cơ sở đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tại Công văn số 1073/CV-NHCS ngày 05/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố có giao cho Sở Tài chính tham mưu triển khai Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019. Mặt khác, tại Công văn số 2113/UBND-STC ngày 03/4/2019 Chủ tịch UBND thành phố có đề nghị Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đề xuất cụ thể mức phí quản lý cho phù hợp với thực tế, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định[1].
Tại Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm có quy định: “Đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm, lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định”.
Căn cứ quy định này, tại Điểm b, Khoản 5, Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố[2] có quy định: “Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình hoặc người lao động bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định”. Tuy nhiên, ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định, trong đó tại Khoản 4, Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 26 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP: “Đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật việc làm, lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo”.
Như vậy, tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, Chính phủ thay đổi mức lãi suất cho vay giải quyết việc làm từ mức bằng với lãi suất cho vay vốn đối với hộ nghèo lên bằng mức cho vay vốn đối với hộ cận nghèo (lãi suất tăng lên)[3], do đó phải sửa đổi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố cho phù hợp với quy định của Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố và trên cơ sở đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố, Sở Tài chính dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sungĐiểm b, Khoản 5, Điều 9 và Điểm b, Khoản 1 Điều 11 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố cho phù hợp với quy định của Chính phủ gửi các cơ quan có liên quan để có ý kiến tham gia góp ý theo quy định.
Văn bản tham gia góp ý xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 03/12/2019 để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo (gửi kèm file góp ý qua địa chỉ tuantv@danang.gov.vn).
 
Chi tiết: TẢI TẠI ĐÂY


[1] Khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản giao mức phí quản lý đối với Ngân hàng chính sách xã hội cho giai đoạn mới (2019-2021), trên cơ sở chi phí thực tế của hoạt động cho vay (kể cả cân đối từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội cấp), nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác, số dư nợ bình quân và số lãi thu được từ hoạt động cho vay, đề nghị Chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất cụ thể mức phí quản lý cho phù hợp với thực tế, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định
[2] Về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
[3] Theo quy định hiện hành thì tăng từ 6,6%/năm lên 7,92%/năm

Tin tức khác cùng chuyên mục