Công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO
Công bố các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
và mức độ 4 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
          Triển khai Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng và Công văn số 2603/STTTT-CNTT ngày 08/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4;
          Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cụ thể như sau:
          Tổng số thủ tục hành chính: 13
          Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4:
STT
Tên dịch vụ công
Mức 3/ Mức4
Phương thức thanh toán phí, lệ phí
Phương thức trả kết quả
Không có phí, lệ phí
Qua VietinBank
Qua MoMo
Mạng
Trực tiếp
Bưu điện
1
Điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố.
Mức 3
Không
 
 
 
Trả kết quả tại Tổ một cửa
 
2
Thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND thành phố.
Mức 3
Không
 
 
 
Trả kết quả tại Tổ một cửa
 
3
Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương.
Mức 4
Không
 
 
Trả kết quả qua Email
 
 
4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số các đơn vị sử dụng ngân sách.
Mức 4
Không
 
 
Trả qua Email
 
 
5
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình xây dựng cơ bản.
Mức 4
Không
 
 
Trả qua Email
 
 
6
Kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch.
Mức 4
Không
 
 
Trả qua Email
 
 
         
Thông báo này có hiệu lực từ ngày 26/11/2019, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Tin học và Thống kê số điện thoại 02363863820./.

Tin tức khác cùng chuyên mục