Phối hợp tham gia vào dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

                       Kính gửi:
      - Sở Nội vụ thành phố;
      - Sở Tư pháp thành phố;
      - Sở Xây dựng thành phố;
      - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;
      - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố;
      - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;
      - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố;
      - UBND các quận, huyện.  
 
Sở Tài chính có nhận được Công văn số 2024/VP-KTTC ngày 12/11/2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố thông báo ý kiến của Lãnh đạo UBND thành phố: Giao Sở Tài chính nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13334/BTC-TCDN ngày 05/11/2019, trình UBND thành phố xem xét, ký gửi Bộ Tài chính.
Qua nghiên cứu đối tượng áp dụng, nội dung dự thảo Nghị định nêu trên có liên quan trực tiếp đến nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện khi Nghị định được ban hành. Do vậy, để có cơ sở báo cáo UBND thành phố xem xét tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định đảm bảo nội dung và tiến độ theo đề nghị của Bộ Tài chính, Sở Tài chính kính đề nghị Quý cơ quan và UBND các quận, huyện phối hợp tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định (Dự thảo đã được đăng tải trên Website Bộ Tài chính; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Website Sở Tài chính) và gửi về Sở Tài chính trước ngày 21/11/2019.
Sở Tài chính kính đề nghị Quý cơ quan và UBND các quận, huyện phối hợp thực hiện./.
 
CHI TIẾT: TẠI ĐÂY
 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục