Một số nội dung cơ bản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP

           Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc giá; kho bạc nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019, thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ).
Nghị định bao gồm 5 chương, 67 điều quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. 
Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định tại Nghị định này là 01 năm. Riêng các hành vi vi phạm hành chính đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thì thời hiệu xử phạt là 02 năm.
Hình thức xử phạt quy định tại Nghị định này bao gồm: cảnh cáo và phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng một hoạch một số biện pháp khắc phục tùy theo hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân.
Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.
Nghị định quy định mức phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính, cụ thể như sau:
1. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công (Điều 6)
- Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;
- Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định;
- Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về đi thuê tài sản (Điều 7)
Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về đi thuê tài sản, khi không có quyết định về thuê tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
3. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về giao, sử dụng tài sản công, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công (Điều 8)
- Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi giao tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành (không đúng đối tượng, vượt diện tích, vượt số lượng, vượt mức giá).
- Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích (sử dụng tài sản công không đúng với mục đích, công năng sử dụng của tài sản được đầu tư, trang bị, mua sắm; sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp làm nhà ở hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân; sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không có tiêu chuẩn; sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn sử dụng xe mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao, sử dụng xe ô tô vào mục đích cá nhân; sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản khác vào mục đích cá nhân).
4. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về cho mượn tài sản công (Điều 9)
Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cho mượn tài sản công không đúng quy định (cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tài sản công không phân biệt có hợp đồng cho mượn hay không có hợp đồng cho mượn, không phân biệt thời hạn cho mượn).
5. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (Điều 13)
- Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi không có quyết định phê duyệt Đề án của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
- Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sai mục đích so với đề án đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao.
 
 
6. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật (Điều 14)
Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm trong trường hợp tổ chức đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật nhưng không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản dẫn đến tài sản bị hư hỏng.
7. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về xử lý tài sản công (Điều 15)
Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các vi phạm về sử lý tài sản công như không thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật; thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công không đúng thời hạn theo quy định; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật nhưng vẫn còn sử dụng được và cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn nhu cầu sử dụng thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hình thức xử lý cho phù hợp; xử lý tài sản khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; kê khai không đúng danh mục, hiện trạng tài sản đề nghị xử lý.
8. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản công (Điều 17)
Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 05 triệu đồng đối với các vi phạm về đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản công như Lập Báo cáo kê khai về tài sản để đăng nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công không đúng hồ sơ, giấy tờ pháp lý, không phù hợp với hiện trạng tài sản của đơn vị; thực hiện phân cấp nhập dữ liệu cho đơn vị cấp dưới khi không có sự thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính; nhập, duyệt dữ liệu về tài sản công không đúng so với báo cáo kê khai của tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản. Tẩy, xóa, sửa chữa báo cáo kê khai tài sản làm sai lệch số liệu về tài sản công so với hiện trạng của tài sản; Truy cập, xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, phá hoại, làm thay đổi số liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, cấu trúc chương trình phần mềm; khai thác thông tin tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc phạm vi quản lý; sử dụng số liệu về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công vào mục đích cá nhân mà không được cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu đó cho phép (sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở vào các mục đích khác ngoài các mục đích theo quy định pháp luật về quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản công mà không được cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu đó cho phép).
9. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Điều 31, Điều 32)
- Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 02 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
- Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các hành vi: Sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành; sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành;
- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi gây lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.
 Ngoài ra, liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố đã có Công văn số 5642/UBND-KTTC ngày 21/8/2019 chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng đăng tải toàn bộ Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ bàn hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (mục chính sách mới) để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để triển khai thực hiện.
Đính kèm: Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; Công văn số 5642/UBND-KTTC ngày 21/8/2019 của UBND thành phố.        

Tin tức khác cùng chuyên mục