Định mức xây dựng được ban hành là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Một trong những điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

         Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng(Nghị định số 32/2015/NĐ-CP)được Chính phủ ban hành ngày 25/3/2015 đã cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựngnăm 2014. Sau hơn04 năm thi hành, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng, là một trong những yếu tố then chốt quyết định giá trị công trình, hiệu quả đầu tư dự án, và hoạt động phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện nhiều quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp. Trong đó đặc biệt là cơ chế quản lý Định mức xây dựng chưa theo kịp sự thay đổi của công nghệ xây dựng, việc quy định các công cụ này được nhà nước công bố để tham khảo, vận dụng chung cho mọi nguồn vốn là chưa hợp lý; một số nội dung không phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện hội nhập quốc tế dẫn đến cách hiểu và vận dụng định mức và các công cụ quản lý chi phí của các chủ thể khác nhau và việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn. Theo nhận định của Bộ Xây dựng thì trên thực tế các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư được các cơ quan thanh tra, kiểm toán hiểu là nhà nước ban hành hệ thống công cụ và các chủ đầu tư bắt buộc phải áp dụng các công cụ này để lập và quản lý chi phícho các dự án.
Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành để thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 01/10/2019). Tại Nghị định này, nhiều nội dung trong quản lý định mức xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung. Riêng về định mức xây dựng có những thay đổi cơ bản sau:
 
 
- Về Định mức cơ sở: Định mức cơ sở của các công tác xây dựng phổ biến được xác định bằng phương pháp điều tra, khảo sát thị trường xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và điều kiện thi công. Định mức cơ sở của công tác xây dựng áp dụng công nghệ mới được xác định trên cơ sở yêu cầu của công nghệ và điều kiện áp dụng công nghệ.
          - Về Định mức chi phí: Được bổ sung thêm loại định mức tính bằng khối lượng đối với chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; đồng thời sửa đổi quy định về định mức chi phí cho “hạng mục chung” thành định mức cho “chi phí gián tiếp”.
- Về quản lý Định mức xây dựng:
    + Thay đổi cách thức “công bố tham khảo” sang “ban hành áp dụng” định mức xây dựng đối với các dự án vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và công bố tham khảo đối với các dự án còn lại.
    + Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng: Đối với các gói thầu xây dựng thực hiện hình thức đấu thầu thì chủ đầu tư quyết định áp dụng định mức mới sau khi được sự chấp thuận của người quyết định đầu tư; đối với các gói thầu xây dựng thực hiện hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư quyết định áp dụng định mức mới sau đã thỏa thuận với Bộ Xây dựng .
    + Bổ sung quy định về rà soát theo định kỳ hệ thống định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Việc ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (hiệu lực thi hành từ 01/10/2019) kỳ vọng sẽ khắc phục được những tồn tại của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, hoàn thiện các quy phạm trong quản lý định mức xây dựng và chi phí đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo phù hợp các quy định của Luật Xây dựng và phù hợp với thực tiễn thực hiện./.
 

Tin tức khác cùng chuyên mục