Kê khai giá dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

         Trong những năm qua du lịch trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực tập trung phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị biển; liên kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch mang tầm thế giới. Thời gian qua, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ ngơi, học tập ngày càng nhiều và đa dạng. Đáp ứng nhu cầu của du khách, nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành ra đời cũng đã góp phần cho sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành tích cực, lành mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, còn có những tổ chức, cá nhân kinh doanh chưa công khai, minh bạch về giá, chất lượng dịch vụ du lịch chưa đảm bảo ảnh hưởng đến du khách, ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố Đà Nẵng.
Ngày 03 tháng 7 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 76/TB-UBND về danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện kê khai giá. Theo đó, UBND thành phố bổ sung dịch vụ lữ hành vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành triển khai thực hiện, trong đó có giao Sở Tài chính thông báo và hướng dẫn đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành về trình tự, thủ tục thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định. Thời gian triển khai thực hiện kê khai giá dịch vụ lữ hành bắt đầu từ tháng 8 năm 2019.
Để triển khai thực hiện Thông báo số 76/TB-UBND của UBND thành phố, ngày 29/7/2019 Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng có Công văn số 2619/STC-GCS triển khai thực hiện kê khai giá, niêm yết giá đối với dịch vụ lữ hành. Đồng thời, ngày 15/8/2019 tại buổi Gặp mặt các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển du lịch, khu điểm du lịch và hướng dẫn viên do Sở Du lịch tổ chức, Sở Tài chính hướng dẫn trực tiếpcho các tổ chức, cá nhân nội dung Công văn 2619/STC-GCS của Sở Tài chính. Theo đó, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ biểu mẫu, cách thức gửi hồ sơ kê khai giá; niêm yết giá và quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức cá nhân khi thực hiện kê khai giádịch vụ lữ hành và giải đáp các thắc mắc của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành liên quan đến việc kê khai giá. Một số nội dung chính hướng dẫn kê khai giá dịch vụ lữ hành tại Công văn 2619/STC-GCS của Sở Tài chính như sau:
 
 
1. Các dịch vụ thực hiện kê khai giá
Dịch vụ các chương trình du lịch trọn gói (các tour du lịch dài ngày bao gồm các dịch vụ ăn, uống, lưu trú, di chuyển).
Dịch vụ các chương trình du lịch từng phần (các tour du lịch ngắn ngày hoặc trong ngày).
 
 
2.     Hồ sơ kê khai giá
a) Biểu mẫu kê khai giá: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành kê khai đầy đủ các nội dung quy định tại hồ sơ kê khai giá dịch vụ lữ hành và Bảng kê khai mức giá theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Công văn 2619/STC-GCS.
b) Cách thức gửi hồ sơ kê khai giá: Gửi theo một trong hai hình thức sau:
- Gửi trực tiếp 02 bản tại phòng Quản lý Giá Công sản, Sở Tài chính - Tầng 7, Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.
- Gửi qua thư điện tử kèm bản scan hồ sơ kê khai giá có chữ ký và dấu theo địa chỉ email: qlgiacongsan@danang.gov.vn và gọi điện thoại số 0236.3821784 thông báo cho Phòng Quản lý Giá Công sản, Sở Tài chính biết, đồng thời gửi qua dịch vụ bưu chính cho Sở Tài chính02 bản chính.
c) Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá
- Đối với hồ sơ gửi trực tiếp tại Phòng Quản lý Giá Công sản: Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì đóng dấu “ĐÃ TIẾP NHẬN BIỂU MẪU”, ghi ngày, tháng, năm vào hồ sơ và trả ngay 01 bản cho tổ chức, cá nhân nộp. Trường hợp hồ sơ không đủ quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi rõ lý do, hướng dẫn hoàn chỉnh lại hồ sơ và trả lại ngay cho tổ chức, cá nhân.
- Đối với hồ sơ gửi qua thư điện tử: Khi nhận được điện thoại của đơn vị gửi hồ sơ qua thư điện tử, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ kê khai giá thực hiện kiểm tratheo quy định, cán bộ tiếp nhận trả lời qua thư điện tử hoặc điện thoại cho đơn vị biết. Khi nhận được hồ sơ qua văn thư của Sở Tài chính trong thời gian 2 ngày làm việc, cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gửi qua thư điện tử, đúng quy định thìđóng dấu “ĐÃ TIẾP NHẬN BIỂU MẪU”  vào hồ sơ và gửi 1 bản qua dịch vụ bưu chính cho tổ chức, cá nhân.Trường hợp hồ sơ không theo quy định: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lời ngay qua thư điện tử cho đơn vị biết lý do trả lại và hướng dẫn hoàn chỉnh lại hồ sơ.
 
 
3. Niêm yết giá
Thực hiện theo Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá, trong đó lưu ý:
a) Vị trí niêm yết giá: Tại quầy giao dịch với khách hàng. Các vị trí khác theo quy định của pháp luật, không bị che khuất, đảm bảo khách hàng dể nhìn thấy.
b) Cách thức niêm yết giá: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện niêm yết giá theo các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về giá dịch vụ lữ hành, để nơi thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam (trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng). Giá niêm yết là giá dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).
 
 
4. Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện kê khai giá
a) Có quyền thực hiện giá dịch vụ lữ hành theo giá đã kê khai kể từ ngày tổ chức, cá nhân nhận được hồ sơ kê khai giá có đóng dấu “ĐÃ TIẾP NHẬN BIỂU MẪU” của Sở Tài chính.Có quyền gửi thông báo mức giá theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Công văn 2619/STC-GCSthay cho hồ sơ kê khai giá khi điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó khi các yếu tố hình thành giá thay đổi. Trường hợp cộng dồn các lần điều chỉnh tăng, giảm giá liên tục theo hình thức gửi thông báo mức giá trên mà vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân phải thực hiện kê khai giá theo quy định nêu trên;
b) Có trách nhiệm thực hiện kê khai giá, thông báo mức giá theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá; Không được áp dụng mức giá kê khai dịch vụ lữ hành trước ngày thực hiện kê khai giá theo quy định...Có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về mức giá đã kê khai; thông báo bằng văn bản cho Sở Tài chính nếu thay đổi thời gian bắt đầu áp dụng mức giá đã kê khai; thực hiện đúng giá niêm yết; Có nghĩa vụ chấp hành các hình thức xử lý vi phạm về kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và các văn bản liên quan hiện hành khác.
Tóm lại, Sở Tài chính đã hướng dẫn chi tiết cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện kê khai giátrên địa bàn thành phố. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành căn cứ hướng dẫn, phối hợp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kê khai giá nhằm công khai, minh bạch về giá, tiếp tục góp phần cho ngành du lịch ngày càng phát triển, xây dựng đưa hình ảnh thành phố Đà Nẵng thành điểm đến mang tầm thế giới.
Ngô Thị Bích

Tin tức khác cùng chuyên mục