Quy định về bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

          Từ năm 2015 đến nay, việc hướng dẫn một số nội dung về bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính. 
Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới điều chỉnh liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và hoạt động mua bán nợ nói riêng (như một số Nghị định, Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), do vậy để phù hợp với quy định của các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư vốn và tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
Thông tư số 55/2019/TT-BTCngoài việc kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp tại Thông tư số 57/2015/TT-BTC, có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
1. Về nguyên tắc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản (Điều 4): Bổ sung mới quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Công ty mua bán nợ có văn bản trả lời cơ quan đại diện chủ sở hữu về hiện trạng các khoản nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận, các bên phải hoàn tất việc điều chỉnh Biên bản bàn giao; đồng thời việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ, cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể ủy quyền bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nợ và tài sản loại trừ để bàn giao cho Công ty mua bán nợ (Thông tư số 57/2015/TT-BTC không quy định thời hạn; việc ủy quyền bàn giao chung cho doanh nghiệp có nợ, không cụ thể các chức danh).
 
 
2. Về xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận (Điều 7): Bổ sung mới quy định đối với lô tài sản của 01 doanh nghiệp tại 01 địa chỉ có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng thì Công ty Mua bán nợ có thể lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận nhưng mức giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp có tài sản trong lô không có giao dịch trên thị trường thì Công ty Mua bán nợ tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản (Thông tư số 57/2015/TT-BTC chỉ quy định đối với lô tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên). Trường hợp khách nợ thanh toán đủ gốc trong vòng 12 tháng kể từ ngày khách nợ cam kết trả hết nợ gốc thì Công ty Mua bán nợ xem xét xóa nợ lãi chậm nộp (kể cả lãi chậm thi hành án trong trường hợp có quyết định của Tòa án) sau khi khách nợ trả hết nợ gốc theo cam kết.
3. Về xử lý tài sản mất mát trong quá trình giữ hộ (Điều 8): Ngoài việc xử lý tài sản mất mát, thiếu hụt do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Thông tư còn quy định làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến xử lý bồi thường theo giá thị trường đối với tài sản mất mát, thiếu hụt do các nguyên nhân khác; Trường hợp tại thời điểm xử lý bồi thường không có tài sản tương tự thì bồi thường theo giá trị còn lại trên sổ sách của tài sản; trường hợp tài sản đã hết khấu hao thì xác định giá trị bồi thường bằng 20% nguyên giá theo giá trị sổ sách của tài sản.
Ngoài ra Thông tư còn bổ sung một số điểm mới, cụ thể rõ ràng hơn so với quy định trước đây, trong đó đối với khoản nợ không có khả năng thu hồi đã được Công ty Mua bán nợ theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán trên 10 năm thì thẩm quyền được giao cho Công ty Mua bán nợ quyết định loại trừ, không tiếp tục theo dõi trên sổ sách sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính (Theo Thông tư số 57/2015/TT-BTC thì Công ty Mua bán nợ tập hợp hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định loại trừ, không tiếp tục theo dõi trên sổ sách);
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Công ty Mua bán nợ, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp ký Biên bản điều chỉnh danh mục tài sản giao nhận; Trường hợp không ký Biên bản thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quá hạn trên, Công ty Mua bán nợ không tiếp tục theo dõi tài sản này và thông báo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp tự xử lý.
Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ toàn bộ số tiền thu được từ thanh lý tài sản do tháo dỡ, phá hủy (nếu có) trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản điều chỉnh danh mục tài sản giao nhận, trường hợp chậm nộp, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi chậm nộp, trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp không ký Biên bản thì thời điểm tính lãi chậm nộp là sau 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp nhận được văn bản của Công ty Mua bán nợ. 
 
Võ Thị Hòa

Tin tức khác cùng chuyên mục