Một Số Điểm Mới Về Hướng Dẫn Bán Cổ Phần Lần Đầu Và Quản Lý, Sử Dụng Tiền Thu Từ Cổ Phần Hóa Của Doanh Nghiệp Nhà Nước Và Công Ty Tnhh MTV Do DNNN Đầu Tư 100% Vốn Điều Lệ Chuyển Thành Công Ty Cổ Phần

          Ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2019, cụ thể như sau:
1. Bổ sung nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ vào Điều 9 - Thông tư số 40/2018/TT-BTC:
- Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán một phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán toàn bộ vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu thì việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ bằng cách xác định số cổ phần bán được là số cổ phần phát hành thêm theo phương án cổ phần hóa đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Trường hợp tổng số cổ phần bán được lớn hơn số cổ phần phát hành thêm theo phương án bán cổ phần thì phần chênh lệch tăng được xác định là cổ phần bán phần vốn nhà nước. Số cổ phần bán ưu đãi cho đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP được xác định là số cổ phần bán phần vốn nhà nước.
- Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ. Việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ trong trường hợp cổ phần hóa theo hình thức bán một phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán toàn bộ vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu được thực hiện như trường hợp đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp nhà nước nêu trên.
2. Bổ sung nội dung xử lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017 vào Điều 16 -Thông tư số 40/2018/TT-BTC
Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017 sau 30 ngày kể từ ngày 29/7/2019. Công ty mẹ thực hiện nộp bổ sung khoản chênh lệch tăng thêm về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp sau 5 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ trên. Quá thời gian trên phải nộp thêm tiền lãi chậm nộp theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
Trường hợp số tiền phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo quyết định phê duyệt thấp hơn số tiền đã nộp, doanh nghiệp có công văn báo cáo Bộ Tài chính yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa. Bộ Tài chính quyết định xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hoàn trả số tiền nộp thừa cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, hồ sơ tài liệu theo quy định.
3. Bổ sung trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch các doanh nghiệp nhà nước vào Điều 20 -Thông tư số 40/2018/TT-BTC, cụ thể:    
- Thực hiện phê duyệt phương án cổ phần hóa của các doanh nghiệp cấp II để triển khai việc bán cổ phần và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định.
- Kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa trong việc thực hiện bán cổ phần theo phương án đã duyệt và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định.
- Chỉ đạo doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, hỗ trợ lao động dôi dư; đôn đốc nộp số dư dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng.   
Tán Thị Miên Thảo

Tin tức khác cùng chuyên mục