Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 11/7/2019, tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 238/2018/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019. Trong đó quy định:
 
 
1. Đối tượng, mức chi và nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
a) Đối tượng, mức chi do ngân sách cấp thành phố đảm bảo tại phụ lục I kèm theo Nghị quyết.
b) Đối tượng, mức chi do ngân sách quận, huyện, phường, xã đảm bảo tại phụ lục II kèm theo Nghị quyết.
2. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí
a) Lập dự toán: Hằng năm, căn cứ vào đối tượng và mức chi quy định trên, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí vào dự toán của đơn vị để thực hiện. 
b) Thanh quyết toán kinh phí
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị: Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thực hiện chi hỗ trợ tết cho các đối tượng trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động (kể cả sinh viên khá giỏi) có tên trong bảng lương tháng Tết nguyên đán và quyết toán đúng quy định.
- Đối với cán bộ hưu trí; đối tượng bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: Sở Tài chính tạm cấp kinh phí để thực hiện theo phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc chi trả, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh sách đã cấp gửi Sở Tài chính để quyết toán theo quy định.
- Đối với các đối tượng còn lại: trên cơ sở danh sách các đối tượng thực tế, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chi trả cho các đối tượng từ dự toán được giao đầu năm và quyết toán đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, UBND thành phố được quyết định tăng mức chi tối đa 15% so với mức thực hiện của năm trước sau khi xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố.
Việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời, thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố thông qua việc hỗ trợ tiền ăn cho các bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế ăn Tết; Hỗ trợ quà Tết cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, học sinh học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Trường Chuyên biệt Tương lai;... đồng thời khi quy định cụ thể mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên toàn thành phố sẽ đảm bảo tính công bằng, tránh tình trạng mỗi cấp, mỗi địa phương tự sử dụng ngân sách để chi hỗ trợ sẽ khó kiểm soát (đính kèm Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND).
Hồ Ngọc Phương

Tin tức khác cùng chuyên mục