Một số nội dung chính quy định về mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

           Ngày 11 tháng 3 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.
Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2019 và thay thế Chương II và các nội dung liên quan đến công tác mua sắm hoặc thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 6730/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng phân cấp thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố.
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND gồm có 5 Chương 12 Điều, quy định cách thức, trình tự mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Một số nội dung chính về mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung như sau:
1. Đối với mua sắm thường xuyên: Cách thức và quy trình thực hiện như sau:
a) Về quyết định mua sắm
 - Đối với tài sản công: Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí lập hồ sơ mua sắm, thuê tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống nhất, trình cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản công. Trong trường hợp mua sắm, thuê tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (hoặc UBND quận huyện, Chủ tịch UBND quận huyện) thì phải lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính (hoặc phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện) về sự cần thiết, sự phù hợp của đề nghị mua sắm so với tiêu chuẩn, định mức (trong đó có giá dự toán) trước khi thực hiện thủ tục trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (hoặc UBND quận huyện, Chủ tịch UBND quận huyện) xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài sản công.
 - Đối với hàng hóa, dịch vụ: Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí lập hồ sơ mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ và thực hiện trình tự quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ đối với từng gói thầu theo mức giá trị khác nhau: không quá 100 triệu đồng, từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng và trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt đối với gói thầu mua sắm, thuê trên 02 tỷ đồng, phân trách nhiệm thực hiện như sau:
+ Đối với hóa chất, vật tư y tế: Cơ sở y tế trình hồ sơ đề nghị mua sắm cho Sở Y tế để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính (tham gia ý kiến về giá dự toán) và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra thống nhất, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định mua sắm hóa chất, vật tư y tế;
 + Đối với hàng hóa, dịch vụ khác: Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí gửi hồ sơ đề nghị mua sắm cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống nhất, gửi Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ.
b) Về lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại Điều 4 Quy định 18/2019/QĐ-UBND tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật về đấu thầu.
Đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố: Sở Y tế tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua hóa chất, vật tư y tế; Sở Tài chính tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ còn lại.
c) Về lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu: Người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ (hoặc đơn vị được người có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ làm bên mời thầu) tổ chức công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên.
2. Đối với mua sắm tập trung: Cách thức và quy trình thực hiện như sau:
a) Về lập, phê duyệt dự toán mua sắm
Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền quy định, nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đề xuất nhu cầu mua sắm tài sản cùng với việc lập dự toán ngân sách, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; trong đó, xác định cụ thể chủng loại, số lượng, dự toán kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, nguồn kinh phí. Cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước quyết định giao dự toán cho đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện được mua sắm tài sản.
b)  Về lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đơn vị mua sắm tập trung lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung.
- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở Y tế tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung hóa chất, vật tư y tế; Sở Tài chính tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tất cả các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ còn lại.
Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung.
c) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo thỏa thuận khung, hợp đồng mua sắm tài sản; Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu: Người đứng đầu Đơn vị mua sắm tập trung tổ chức công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đấu thầu.
Như vậy, theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND, UBND thành phố đã phân cấp cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc phê duyệt mua sắm, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đặt biệt, đã phân cấp toàn bộ việc tổ chức công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cho Người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ.
Nhằm chi tiết hóa Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND và các quy định về quản lý sử dụng tài sản công tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện, Sở Tài chính đã có Công văn số 1980/STC-GCS ngày 10/6/2019 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó đã hướng dẫn chi tiết từ các văn bản làm cơ sở pháp lý đến quy trình thực hiện cụ thể và cả biểu mẫu theo dõi và báo cáo định kỳ về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố./.
Ngô Thị Bích

Tin tức khác cùng chuyên mục