Tăng cường thực hiện việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại Sở Tài chính

          1. Thế nào là dịch vụ công trực tuyến?
Theo quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:
a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
2. Tăng cường thực hiện việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại Sở Tài chính
Căn cứ Quyết định số 6925/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, trong đó có 02 Bộ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3 gồm: Thủ tục điều chuyển tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Năm 2018, Sở Tài chính có Công văn số 2528/STC-THTK ngày 31/7/2018 về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với 02 dịch vụ nêu trên. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị vẫn đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở.
Để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại chuyên mục “Dịch vụ công trực tuyến” trên website chuyên ngành của Sở tại địa chỉ: http://taichinh.danang.gov.vn đối với 02 dịch vụ công trực tuyến mức 3 nêu trên.
Đồng thời, trong năm 2019, Sở Tài chính đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn nghiên cứu nâng cấp các dịch vụ công mức 2 hiện nay lên dịch vụ công trực tuyến mức 3 theo lộ trình tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND thành phố về việc ban hành lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2017-2020.
 
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục