Tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc Tổng điêu tra công tác tuyên truyền về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Quý I/2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của Sở Tài chính

        Trong Quý I/2019, Sở Tài chính đã xây dựng chuyên mục Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên trang Web của Sở Tài chính; Theo đó, Sở đã đăng nội dung các văn bản liên quan đến Tổng điều tra như sau:
- Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019;
- Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;
- Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;
- Kế hoạch 09/KH-BCĐTP ngày 26/11/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng;
- Công văn số 2933/STTTT-TTBCXB ngày 17/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Ngoài ra, để tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra, Sở Tài chính đã đăng trên trang Web của Sở các bài viết liên quan về cuộc Tổng điều tra và bài viết về Hội nghị trực tuyến tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng thời đăng các tin bài, banner, hình ảnh, logo về Tổng điều tra do Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cung cấp.
Trong công tác phối hợp triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra, Sở Tài chính đã cử cán bộ tham dự đầy đủ các lớp Tập huấn về nghiệp vụ do Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức và cùng tham gia giám sát các điểm điều tra do Ban Chỉ đạo dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng phân công.
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục