Một số điểm mới quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

         Ngày 20/02/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, trong đó có một số điểm mới như sau:
 
 
          1. Về thời lượng tối thiểu của một khóa học:
         a) Đối với khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá:
Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 11/2019/TT-BTC quy định thời lượng tối thiểu cho một khóa đào tạo là 156 giờ, giảm 4 giờ so với quy định tại Thông tư 204/2014/TT-BTC, chưa bao gồm thời gian ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập; Một giờ được tính là 55 phút học và 05 phút nghỉ giải lao. (Tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 204/2014/TT-BTC quy định là 160 giờ, một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).
 
 
b) Đối với khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá:
Tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 11/2019/TT-BTC quy định thời lượng tối thiếu cho một khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá là 40 giờ, giảm 4 giờ so với quy định tại Thông tư 204/2014/TT-BTC, chưa bao gồm thời gian ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập; Một giờ được tính là 55 phút học và 05 phút nghỉ giải lao. (Tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 204/2014/TT-BTC quy định là 44 giờ, một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).
 
 
2. Số học viên trong một lớp học:
 
 
a) Đối với khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá:
Tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 11/2019/TT-BTC quy định một lớp học của khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tối đa không quá 150 học viên. (Tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 204/2014/TT-BTC là 70 học viên)
b) Đối với khóa cập nhật kiến thức:
Tại Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 11/2019/TT-BTC quy định một lớp cập nhật kiến thức không quá 150 học viên. (Tại Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 204/2014/TT-BTC là 70 học viên).
Thông tư 11/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2019.
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục