Một số nội dung liên quan về quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo Thông tư số 02/2019/TT-BTC

 Ngày 14/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính theo quy định của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 về chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
 
Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:
 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
        - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
        - Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện báo cáo thống kê ngành Tài chính.
Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính quy định danh mục báo cáo, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo nhằm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công cho Bộ Tài chính và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ Tài chính.
Biễu mẫu báo cáo quy định đối với Sở Tài chính địa phương
Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định đối với Sở Tài chính địa phương thực hiện 13 biểu mẫu báo cáo theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Thông tư số 65/2018/TT-BTC gồm 06 lĩnh vực sau:
- Ngân sách Nhà nước
- Nợ công
- Trái phiếu chính quyền địa phương
- Đơn vị sự nghiệp công
-Doanh nghiệp Nhà nước
- Quỹ tài chính Nhà nước
 Danh mục 13 biểu mẫu báo cáo dành cho Sở Tài chính địa phương theo file kèm theo.
           Về hiệu lực thi hành của Thông tư 02/2019/TT-BTC
           Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019 và thay thế Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu và Mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính.
           (Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính)
Nguyễn Thị Bích Thủy
 

Tin tức khác cùng chuyên mục