Học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

          Ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm tạo động lực cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.
Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ban hành hướng dẫn số 43-HD/BTGTU ngày 26.12.2018 hướng dẫn học tập Chuyên đề. Theo đó, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; Phát huy dân chủ; Chăm lo đời sống nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp..., Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.. ., Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy về 5 xây, 3 chống.
Đối với phòng Tài chính đầu tư – thuộc Sở Tài chính Đà Nẵng, nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu liên quan đến các tổ chức, cá nhân là công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Ngoài các mục tiêu đánh giá kết quả quá trình đầu tư; đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư; kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư, kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành xác định giá trị hợp lý chi phí đầu tư vào công trình và có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi kinh tế của các doanh nghiệp tư vấn, xây dựng, cung cấp trang thiết bị.
 Ngoải ra, phòng Tài chính đầu tư còn phối hợp, tham gia xây dựng kế hoạch vốn XDCB hàng năm; kiểm tra phân bổ vốn XDCB; theo dõi, quản lý, thanh toán vốn đầu tư xây dựng; thực hiện công tác nhập dự toán XDCB hàng năm vào chương trình Tabmis; tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài vốn đầu tư công; phối hợp thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của phòng góp phần hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiêp, cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính để tổ chức sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đẩy nhanh cho công cuộc đổi mới của đất nước.
          Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là cơ hội để các đảng viên, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành đạt chất lượng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; tạo động lực cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Các đảng viên cần chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của các cán bộ, đảng viên.
 
Nguyễn Ngọc Ánh

Tin tức khác cùng chuyên mục