Một số nội dung liên quan đến Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2019 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

         Ngày 23/02/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Theo đó, Bộ Tài chính ban hành một số Thông tư hướng dẫn như sau:
- Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;
- Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;
- Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.
Riêng về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có liên quan đến cơ quan tài chính (Bộ Tài chính và Sở Tài chính - cơ quan tài chính địa phương) thì hiện nay Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn.
Ngày 24/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP và Nghị định số 156/2016/NĐ-CP; Theo đó, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính nói trên sẽ thay đổi cho phù hợp với Nghị định 165/2018/NĐ-CP.
Liên quan đến một số nội dung quy định tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP, trong đó có giao nhiệm vụ của Bộ Tài chính và Sở Tài chính (cơ quan tài chính địa phương) như sau:
- Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
- Cơ quan tài chính địa phương xây dựng và triển khai lộ trình áp dụng giao dịch điện tử giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với các cơ quan tài chính địa phương (dịch vụ công trực tuyến về tài chính tại địa phương).
Tuy nhiên tại Nghị định 165/2018/NĐ-CP không quy định danh mục dịch vụ công trực tuyến về tài chính và lộ trình triển khai thực hiện. Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo UBND thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục