Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giao đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
          Theo đó UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng gồm có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Trưởng ban, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng làm Phó Trưởng ban, Lãnh đao các Sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công an thành phố Đà Nẵng làm thành viên.
Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê.
Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.                       
Theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày bắt đầu từ ngày 01/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào Quý IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào Quý IV/2020.
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục