Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính theo Nghị định số 165/2018/NĐ-CP: Đồng bộ áp dụng giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước

           Từ ngày 10/02/2019, Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính chính thức có hiệu lực.

 

 

 

           Nghị định 165/2018/NĐ-CP nhằm khẳng định và cụ thể hóa giá trị pháp lý của giao dịch điện tử và chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế.

 

 

           Nghị định 165/2018/NĐ-CP gồm 3 Chương và 22 Điều:

           Chương I - Quy định chung, từ Điều 1 đến 4, quy định: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

 

           Chương II - Quy định cụ thể, từ Điều 5 đến 16, quy định: Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử; Chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; Chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy; Sửa đổi chứng từ điện tử; Lưu trữ chứng từ điện tử; Hủy hiệu lực của chứng từ điện tử; Tiêu hủy chứng từ điện tử; Niêm phong chứng từ điện tử; Quy định đối với hệ thống thông tin; Bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Sử dụng dịch vụ người trung gian trong giao dịch điện tử; Xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

 

           Chương III - Điều khoản thi hành, từ Điều 17 đến 22, quy định: Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc sử dụng kết quả của giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Trách nhiệm của Bộ Tài chính; Trách nhiệm của cơ quan tài chính địa phương; Xử lý chuyển tiếp; Điều khoản thi hành.

 

           Nghị định 165/2018/NĐ-CP đề cập trực tiếp đến việc sử dụng chữ ký số và các biện pháp kỹ thuật cụ thể tương đương chữ ký điện tử, tạo căn cứ pháp lý vững chắc, thuận lợi cho việc mở rộng triển khai giao dịch điện tử; đồng thời vẫn có quy định mở để đáp ứng các công nghệ mới trong tương lai. Bên cạnh đó, Nghị định 165/2018/NĐ-CP cũng giải quyết vấn đề sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức (bao gồm cả ký số tự động) thay cho chỉ đề cập chữ ký số, chữ ký điện tử của cá nhân. Quy định này nhằm giải phóng phương thức áp dụng giao dịch điện tử, không bắt buộc phải mô phỏng hình thức chữ ký, con dấu như trong giao dịch giấy tờ truyền thống, khai thác tối đa tính hiệu quả của giao dịch điện tử.

 


Nghị định 165/2018/NĐ-CP sẽ giúp cụ thể hóa giá trị pháp lý của giao dịch điện tử và chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính

           Quy định đầy đủ, cụ thể và phù hợp với thực tế (bao gồm điều chỉnh các quy định hiện hành và bổ sung quy định mới) về các vấn đề liên quan đến chứng từ điện tử: chuyển chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại; sửa đổi chứng từ điện tử; lưu trữ chứng từ điện tử; hủy hiệc lực và tiêu hủy chứng từ điện tử; niêm phong chứng từ điện tử.

           Quy định rõ các cách thức xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính bằng phương thức điện tử; đồng thời quy định cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chỉ được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất trình chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử trong trường hợp không thực hiện được việc xác minh thông tin theo phương thức điện tử.

           Quy định về hệ thống thông tin; quy định về bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính trên cơ sở các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng.

           Quy định về trách nhiệm của tất cả các bên liên quan tới giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, trong đó bao gồm trách nhiệm công nhận và sử dụng chứng từ điện tử theo giá trị pháp lý của chứng từ điện tử.

           Ngoài ra, để đảm bảo không làm ngắt quãng các giao dịch điện tử đã được triển khai, Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định một số nội dung chuyển tiếp liên quan đến dịch vụ người trung gian và việc sử dụng chữ ký số của các cơ quan sử dụng ngân sách để giao dịch với cơ quan tài chính.

Trần Thanh Hiếu


 

Tin tức khác cùng chuyên mục