Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2018/TT-BTC hướng dẫn về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

Theo đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Tài chính và các đặc điểm cơ bản của đối tượng quản lý của ngành Tài chính, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của ngành Tài chính và các cơ quan nhà nước.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính bao gồm: danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục I ; nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo thông tư này.

Về tổ chức thực hiện, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính; đồng thời, thực hiện phổ biến thông tin thống kê tài chính theo đúng quy định tại Điều 48 của Luật Thống kê và các quy định về chế độ bảo mật thông tin của ngành Tài chính. Các đơn vị này cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.

Sở Tài chính các địa phương tổ chức thu thập, tổng hợp và tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương cung cấp thông tin để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2019./.

Phòng Tin học và Thống Kê

Tin tức khác cùng chuyên mục