Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Theo đó thay thế Chương III Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ Công văn số 6162/UBND-QLĐTư ngày 14 tháng 8 năm 2012 của chủ tịch UBND thành phố về việc liên quan đến thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông.

Theo đó, Quyết định này qui định cụ thể một số nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về việc thực hiện các hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; đấu thầu dự án đầu tư công và phân cấp, ủy quyền một số thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng.

Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ- CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ và theo quy định của Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đó.

2. Đối tượng áp dụng

- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; đấu thầu dự án đầu tư công thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên;

- Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đấu thầu dự án đầu tư công thuộc thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung Chương II - Quy định về công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng

Chương II có 11 điều, từ Điều 4 đến Điều 14, bao gồm các nội dung

- Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;

- Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư;

- Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư;

- Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án;

- Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án;

- Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, giá thiết bị;

- Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình xây dựng;

- Quy định về công tác đấu thầu;

- Điều chỉnh hợp đồng, hợp đồng xây dựng;

- Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư;  

- Quy định thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, hồ sơ xây dựng cơ bản.

4. Quy định xử lý chuyển tiếp (Điều 15- Chương III Điều khoản thi hành)

a) Các dự án đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn hoặc đã được phê duyệt dự án trước ngày Quy định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì không phải làm thủ tục phê duyệt lại; các công việc tiếp theo bao gồm thẩm quyền về thẩm định, phê duyệt được thực hiện theo quy định này.

b) Các dự án đầu tư công chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn hoặc chưa được phê duyệt dự án thì thực hiện theo quy định tại quyết định này.

c) Các nội dung khác về quản lý đầu tư và xây dựng không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

 

Lê Thị Thúy Loan

Tin tức khác cùng chuyên mục