Quy định mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

 “Quy định mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thông tư gồm 2 điều, kèm theo 2 phụ lục, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Theo đó, thông tư này sửa đổi, bổ sung (điểm c khoản 2 Điều 11) về chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Cụ thể, báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách theo quy định tại điểm b khoản 2 điều này. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31/5 hằng năm (đối với công khai dự toán năm hiện hành), trước ngày 31/3 hằng năm (đối với công khai quyết toán năm trước của năm liền kề năm hiện hành. Ví dụ: Năm 2018, báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách của năm 2016).

Tài liệu, số liệu, báo cáo gửi Bộ Tài chính qua ứng dụng công khai ngân sách nhà nước tại địa chỉ https://ckns.mof.gov.vn là dạng báo cáo điện tử có chữ ký số theo quy định của pháp luật (chữ ký số của người có thẩm quyền hoặc chữ ký số của cơ quan, tổ chức).

Định dạng báo cáo, số liệu gửi Bộ Tài chính và công khai trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị như sau: Định dạng file excel đối với bảng số liệu, định dạng file word đối với dạng báo cáo văn bản.

Những báo cáo số liệu công khai trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị là dạng báo cáo điện tử có chữ ký số theo quy định của pháp luật. Đơn vị lập chuyên mục riêng về Công khai ngân sách và cổng thông tin điện tử của đơn vị hiệu chỉnh chuyên mục Công khai ngân sách đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo Phụ lục số 2 đính kèm thông tư này.

Các đơn vị dự toán cấp I, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở trung ương có trách nhiệm cung cấp cho Bộ Tài chính đường dẫn (link) chuyên mục Công khai ngân sách trên cổng thông tin điện tử của đơn vị trước ngày 25/2 năm 2019.

Ngoài ra, thông tư này cũng bổ sung điểm d khoản 3 Điều 11 Thông tư số 61/2017/TT-BTC như sau: “Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan tài chính các cấp ở địa phương có hướng dẫn cụ thể hình thức gửi tài liệu công khai ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở địa phương cho phù hợp” và thay thế một số mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Đặng Thị Thảo Nguyên

(Đính kèm Thông tư số 90/2018/TT-BTC)  chi tiết tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục