Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh casio và trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASIO VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
             Theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, Thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP thì hằng năm UBND cấp tỉnh kiểm tra định kỳ hằng năm đối với việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Định kỳ kiểm tra không quá 01 lần trong năm đối với một doanh nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 03 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, trong đó có 01 doanh nghiệp kinh doanh casino là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores; 02 doanh nghiệp còn lại kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài gồm: Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An và Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hồng Lam.

Để tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát toàn diện đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 15/5/2018.

Nguyên tắc phối hợp của Quy chế là phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, giám sát kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật và giảm thiểu sự phiền hà, cản trở hoạt động của doanh nghiệp

Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập Đoàn Kiểm tra, xây dựng Đề cương, kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm của UBND thành phố đối với các doanh nghiệp. Các thành viên Đoàn kiểm tra trên cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể đã thực hiện theo từng phần hành, vừa đảm bảo tính chính xác, khách quan và thể hiện trách nhiệm cao trong thực thi công vụ.

Trong năm 2018, qua việc giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại 03 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy việc kiểm tra vừa mang tính nhắc nhở, hướng dẫn đồng thời cũng kịp thời chấn chỉnh những nội dung thực hiện chưa đúng quy định đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan nhà nước, giúp UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở Tài chính được phân công chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động của 03 doanh nghiệp đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành để tổng hợp báo cáo tình hình với UBND thành phố kịp thời xử lý các trường hợp vướng mắc (nếu có).
Huỳnh Thị Thanh Nhàn

 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục