Một số quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

 MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 Hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và đến nay đã thực hiện được 5 năm kể từ 01/10/2013.

Tuy nhiên một số nội dung quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh chưa cụ thể nên trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực này và các cơ quan quản lý nhà nước còn gặp nhiều vướng mắc. Theo đó Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; có hiệu lực kể từ ngày ký, trong đó có lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cụ thể:

1. Tại điểm b Khoản 2 Điều 5 về điểm kinh doanh quy định các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu 15 ngày kể từ ngày ghi hình thay cho quy định trước đây là tối thiểu từ 15 đến 30 ngày. Đồng thời bổ sung quy định đối với khu vực cửa ra, vào Điểm kinh doanh; khu vực bố trí các máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực thu ngân, kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước, thời hạn lưu trữ tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày ghi hình.

2. Tại điểm c Khoản 2 Điều 5 điều chỉnh lại toàn bộ nội dung quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP: “Có lực lượng bảo vệ, có đủ trang thiết bị bảo vệ, phòng chống cháy nổ, lối thoát hiểm, bảo đảm an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật có liên quan” bằng quy định mới: “Tuân thủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh như sau: Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi đã đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này.

4. Tại điểm c Khoản 3 Điều 19 quy định người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên, có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thay cho quy định trước đây là phải có đạo đức tốt, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

5. Tại điểm e Khoản 3 Điều 19 bỏ điều kiện có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có hiệu quả.

6. Tại Khoản 9 Điều 20 bỏ nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh trong Phương án kinh doanh khi đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định trước đây trong Nghị định 86/2013/NĐ-CP

           7. Bãi bỏ điểm d Khoản 3 Điều 19 về việc đáp ứng đủ điều kiện an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP
Hồ Ngọc Nam

Tin tức khác cùng chuyên mục