Quy định mới về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi

 Quy định mới về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi thay thế Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

1. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

b) Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước

b) Kinh phí thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (bao gồm cả nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội).

c) Nguồn vận động, đóng góp; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

d) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung chi và mức chi (chi tiết theo Phụ lục so sánh với quy định tại Thông tư 21/2011/TT-BTC). 

 

Phạm Thị Quỳnh Thơ

 

(chi tiết theo Phụ lục so sánh với quy định tại Thông tư 21/2011/TT-BTC). Xem phụ lục đính kèm tại đây

 

Tin tức khác cùng chuyên mục