Một số điểm lưu ý về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

“Một số điểm lưu ý về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước”

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước, thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

1.     Đối tượng áp dụng

a)  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan Trung ương).

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương).

c)     Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

d)    Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

e)     Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

2.     Nguồn kinh phí thực hiện

a)     Ngân sách nhà nước;

b)    Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước;

d) Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

3. Nội dung và mức chi

(Chi tiết theo Phụ lục so sánh với quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC)

4.     Về triển khai thực hiện tại địa phương
Theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC có quy định: Căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí và giá cả thực tế, HĐND thành phố quy định các mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và mức chi cụ thể tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện. Trong thời gian HĐND thành phố chưa ban hành các mức chi thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này để quyết định mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này để thực hiện. Đối với đối tượng khách được mời cơm, UBND thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương quy định cụ thể theo từng loại hình cơ quan trình HĐND thành phố trước khi ban hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong thời gian UBND thành phố chưa ban hành văn bản quy định cụ thể, các cơ quan, đơn vị chỉ được sử dụng từ nguồn kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ để chi tiếp khách trong nước.
Theo đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố có Công văn số 8775/UBND-STC ngày 12/11/2018, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện như sau:
1. Giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổng hợp các đối tượng khách trong nước được mời cơm (các đoàn khách Trung ương về làm việc; đoàn khách các tỉnh, thành phố đến làm việc, học tập trao đổi kinh nghiệm; khách dự các đại hội, hội nghị quan trọng; các tổ chức đến quan hệ giúp đỡ, ủng hộ làm công tác xã hội từ thiện, cứu nạn, cứu hộ…) đối với từng loại hình cơ quan của đơn vị mình (UBND, HĐND, UBMTTQ cấp thành phố/quận, huyện/xã, phường, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội…) gửi Sở Tài chính trước ngày 15/11/2018. Quá thời gian trên, nếu cơ quan, đơn vị nào không có đề xuất thì không tổng hợp đối tượng khách được mời của cơ quan, đơn vị đó. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, dự thảo Tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp cuối năm 2018.
2. Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án về mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế gửi Sở Tài chính trước ngày 15/02/2019.
3. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và chi tiếp khách trong nước gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2019 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4. Trong thời gian HĐND thành phố chưa ban hành các mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và mức chi cụ thể tiếp khách trong nước thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này để quyết định mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này để thực hiện.
Đối với đối tượng được mời cơm, trong thời gian UBND thành phố chưa ban hành văn bản quy định cụ thể, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này quy định cụ thể đối tượng khách được mời cơm, mức chi mời cơm cho phù hợp với chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của từng loại hình đơn vị. Các cơ quan, đơn vị chỉ được sử dụng từ nguồn kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để chi mời cơm khách và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Đối tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị.
Hoàng Thị Mai Hương

 
Chi tiết theo Phụ lục đính kèm tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục