Bộ Tài chính xin ý kiến đóng góp Báo cáo công khai "Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội"

 Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước về công khai dự thảo dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính tổ chức biên soạn Báo cáo công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội.

Báo cáo nhằm cung cấp các thông tin về ngân sách nhà nước đến các tổ chức, cá nhân một cách kịp thời, tạo điều kiện cho việc tham gia, góp ý và giám sát quá trình lập dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019.

Bản báo cáo có 4 phần, gồm: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019-2021; Phụ lục số liệu về ngân sách nhà nước thực hiện năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

cong khai ngan sach.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Các chỉ tiêu, biểu mẫu công khai được biên tập theo đúng quy định của Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách.

Báo cáo đánh giá năm 2018 là năm thứ ba của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 và năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở dự báo kinh tế thế giới và trong nước, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, mục tiêu NSNN năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2019 cũng sẽ cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Mục tiêu NSNN năm 2019 bao gồm cả việc tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội.

Theo Báo cáo, dự toán NSNN năm 2019 được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,6-6,8%, giá trị GDP dự kiến khoảng 6,17 triệu tỷ đồng, giá dầu thô khoảng 65 USD/thùng. Dự kiến tổng chi cân đối NSNN năm 2019 là 1.633,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so dự toán năm 2018, dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ chủ yếu như: chi đầu tư phát triển, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, chi thường xuyên, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng NSNN.

Hiện Báo cáo công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chính phủ trình Quốc hội đang được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Nguồn http://www.mof.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục