Một số điểm mới về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính

 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI
THÔNG TƯ SỐ 83/2018/TT-BTC NGÀY 30/8/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 30/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2018/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thay thế Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 hủy bỏ một số nội dung không còn phù hợp với thực tế, đồng thời bổ sung một số nội dung mới so với Thông tư số 118/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng được chuyển giao: Điều chỉnh đối tượng chuyển giao là doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước (quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 118/2014/TT-BTC) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đồng thời, hủy bỏ đối tượng được chuyển giao là các công ty TNHH Nhà nước một thành viên độc lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh đang tổ chức triển khai công tác sắp xếp, chuyển đổi sở hữu theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2011-2015, Tổng công ty thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước (nếu còn vốn nhà nước) sau khi công tác sắp xếp, chuyển đổi hoàn thành.  

2. Về đối tượng không được chuyển giao: Bổ sung đối tượng là các công ty nông, lâm nghiệp sau khi thực hiện phương án sắp xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xổ số kiến thiết.

3. Về nguyên tắc chuyển giao quy định mới tại Khoản 4 Điều 4: SCIC chỉ thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và còn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất (giá trị vốn chủ sở hữu tại mã số 410 trên bảng cân đối kế toán lớn hơn 0) với thời điểm chuyển giao. 

4. Về thời gian thực hiện chuyển giao: Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 83/2018/TT-BTC quy định đối với công ty cổ phần thuộc đối tượng chuyển giao thực hiện chuyển giao về SCIC trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành việc công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu theo quy định của pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, rút ngắn thời gian so với quy định tại Thông tư số 118/2014/TT-BTC là 60 ngày làm việc.

5. Về căn cứ xác định số liệu chuyển giao: Bổ sung thêm trường hợp báo cáo tài chính năm hoặc quý đã kiểm toán của doanh nghiệp có kết luận về nội dung ngoại trừ (không chấp nhận toàn phần), SCIC xem xét yêu cầu kiểm toán làm rõ để làm cơ sở điều chỉnh số liệu chuyển giao (nếu có) hoặc ghi nhận các nội dung kiểm toán ngoại trừ vào Biên bản chuyển giao.

6. Về trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Bổ sung trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao có kết quả kinh doanh thua lỗ nhưng còn vốn nhà nước, phải xác định nguyên nhân phát sinh chênh lệch giảm giá trị phần vốn nhà nước (nếu có), các vấn đề tồn tại, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước…

 Đồng thời quy định trách nhiệm đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng SCIC tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước nhưng chưa thực hiện quyền chuyển giao. Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Người đại diện xem xét, biểu quyết các nội dung: Việc không thay đổi quy mô và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp, ngoại trừ việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ quy định tại khoản 7 Điều 1 và khoản 2 Điều 39 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; không bán vốn tại các công ty con, công ty liên kết. 

          7. Bổ sung thêm Điều 11 về nội dung chuyển giao lại quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước từ SCIC về lại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó quy định thời gian chuyển giao từ SCIC về lại các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các doanh nghiệp SCIC đã tiếp nhận và đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước.

8. Bổ sung mới một số nhiệm vụ của SCIC ngoài quy định tại Thông tư số 118/2014/TT-BTC như: Chủ trì giải quyết các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp phát sinh sau thời điểm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC; chỉ đạo Người đại diện và các bộ phận chức năng có liên quan phối hợp với doanh nghiệp đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước lập hồ sơ quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu, bổ sung các tài liệu còn thiếu trong Hồ sơ chuyển giao….

Tán Thị Miên Thảo

Tin tức khác cùng chuyên mục