Quy định về chi trả lương, thù lao của kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước

Quy định về chi trả lương, thù lao của kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước.
 
         Ngày 27/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nhằm cụ thể hoá quy định của Trung ương, UBND thành phố đã ban hành Quy chế trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 27/6/2018. Theo đó, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên được doanh nghiệp nộp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu để hình thành quỹ chung và chi trả cho Kiểm soát viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Ngoài đối tượng áp dụng của Quy chế là Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu còn quy định thêm đối tượng là Trưởng ban kiểm soát Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng.

          Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn được UBND thành phố ủy quyền thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên được theo dõi ở tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước thành phố Đà Nẵng do Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

          Trước ngày 15 hàng tháng, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện chuyển 80% s tin lương, thù lao kế hoạch theo tháng (sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của pháp luật) về tài khoản  quỹ tiền lương, thù lao của Kiểm soát viên do Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng.

          Trước ngày 20 hàng tháng, Sở Tài chính thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Kiểm soát viên vào tài khoản cá nhân của Kiểm soát viên. Phần tiền lương, thù lao còn lại của Kiểm soát viên sẽ được chi trả dựa trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Đối với tiền thưởng, khi thực hiện quyết định chi thưởng hàng năm cho người quản lý, cán bộ công nhân viên của công ty, Công ty thực hiện chuyển 90% tiền thưởng năm của Kiểm soát viên về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên do Sở Tài chính quản lý. Tối đa 15 ngày kể từ ngày Công ty chuyn tiền thưởng, Sở Tài chính thực hiện chi trả tiền thưởng năm cho Kiểm soát viên trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phần còn lại (10% quỹ tiền thưởng hàng năm) được lập thành quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ.

          Kết thúc năm tài chính, chậm nhất 15 ngày sau khi UBND thành phố phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Kiểm soát viên; trường hợp quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại Sở Tài chính còn sdư, Sở Tài chính có trách nhiệm chuyn trả số dư lại cho Công ty. Công ty hạch toán số tiền nhận lại theo quy định về kế toán hiện hành.

          Quy chế này giúp hoàn thiện cơ chế pháp lý của địa phương theo các quy định hiện hành liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp nhà nước nói chung, cũng như việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp này nói riêng.

 

           Lê Thảo Nguyên

Tin tức khác cùng chuyên mục