Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 7

         Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng BHYT cho Tổ phó tổ dân phố và Phó Trưởng thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 155/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn.

 

Để triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên, các quận, huyện, phường, xã cần lưu ý một số nội dung như sau:

1. Đối với Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

- Nhiệm vụ chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được phân cấp và cân đối cho ngân sách cấp huyện và cấp xã tại Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố. Các địa phương khi triển khai thực hiện, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương để phân bổ mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động cho phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu quy định tại Nghị quyết.

- Kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được lồng ghép trong kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” quy định tại Nghị quyết này.

- Hiệu lực áp dụng của Nghị quyết từ năm ngân sách 2018, do đó các địa phương cần rà soát mức kinh phí đã phân bổ thực hiện đầu năm 2018 để có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

2. Đối với Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

- Để kịp thời triển khai hỗ trợ BHYT cho các đối tượng đảm bảo thời gian theo quy định (từ 01/8/2018), các quận, huyện cần khẩn trương lập danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ BHYT đảm bảo đúng đối tượng quy định tại Nghị quyết, lưu ý rà soát, loại trừ các đối tượng đã có chế độ BHYT, tránh sự trùng lắp đối tượng.

- Về nguồn kinh phí: nhiệm vụ chi hỗ trợ BHYT cho Tổ trưởng tổ dân phố đã được cân đối cho ngân sách quận, huyện thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Sau khi thực hiện Đề án sắp xếp lại Tổ dân phố thì số lượng Tổ dân phố giảm đi, theo đó số lượng Tổ trưởng tổ dân phố giảm đi tương ứng và thay vào đó phát sinh thêm Tổ phó tổ dân phố. Chính sách hỗ trợ BHYT cho Tổ phó Tổ dân phố không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách địa phương do bù trừ phần giảm đi số lượng Tổ trưởng tổ dân phố nên các quận tự cân đối ngân sách địa phương để thực hiện. Riêng đối với BHYT cho Phó Trưởng thôn, huyện Hòa Vang chủ động sử dụng ngân sách huyện để triển khai, sau đó tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND thành phố bổ sung có mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018.

3. Đối với Nghị quyết số 155/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND gồm có 04 nội dung: Bãi bỏ nội dung chi kinh phí Ban chỉ đạo toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư tại Điều 1, Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND; Sửa đổi cụm từ “Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng theo Thông tư liên tịch số 04/2006/BKHĐT-UBTWMTTQVN - BTC ngày 04/12/2006” tại Điều 1, Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND  thành “Kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng”; Sửa đổi cụm từ "mức khoán kinh phí hoạt động" và "mức khoán kinh phí" thành "mức kinh phí hoạt động tối thiểu" tại tên gọi và Điều 1, Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND; Bổ sung cụm từ: “Các địa phương tùy theo khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để quyết định mức kinh phí cho phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định”.

          Trong các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các địa phương cần lưu ý nội dung mức khoán kinh phí hoạt động quy định tại Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND đã được sửa đổi thành mức kinh phí hoạt động tối thiểu, do đó, các địa phương căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương để phân bổ mức kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn cho phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định./.
  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tin tức khác cùng chuyên mục