Triển khai phổ biến Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý nợ công

              Triển khai phổ biến Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý nợ công"

Ngày 23/11/2017, Quốc hội thông qua Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 thay thế Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/06/2009. Mục tiêu sửa đổi Luật quản lý nợ công là đảm bảo đồng bộ giữa chính sách quản lý nợ công với chính sách tài khóa, tiền tệ và đầu tư công; huy động vốn đầy đủ, kịp thời cho phát triển KT-XH; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; đảm bảo an toàn, bền vững nợ công; phân định rõ chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nợ công; tiếp cận có chọn lọc thông lệ tốt của quốc tế. Về quan điểm sửa đổi Luật Quản lý nợ công là thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý nợ công an toàn, bền vững, hiệu quả; phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của đất nước; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao tính công khai, minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nợ công.

Để triển khai Luật Quản lý nợ công 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định hướng dẫn gồm:

- Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

- Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 về quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ.

- Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định về quản lý nợ chính quyền địa phương.

- Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về nghiệp vụ quản lý nợ công

- Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

- Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Trong các Nghị định nêu trên thì Nghị định số 93/2018/NĐ-CP có vai trò quan trọng trong công tác quản lý nợ của chính quyền địa phương nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Trong đó có một số điểm cần lưu ý đó là:

(1) Chỉ thực hiện vay bằng Đồng Việt Nam, trừ khoản vay lại từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi ngoài nước của Chính phủ;

(2) Các địa phương được vay trực tiếp từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nước (thời hạn khoản vay phải tối thiểu từ 03 năm trở lên); vay từ quỹ dự trữ tài chính (tuy nhiên chỉ những địa phương được Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù, trong đó cho phép vay từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh mới được phép thực hiện vay từ nguồn này);

(3) Lập kế hoạch vay, trả nợ 05 năm là bộ phận của kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Sở Tài chính chủ trì lập; chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền địa phương là một bộ phận của kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Sở Tài chính chủ trì lập; kế hoạch vay, trả nợ hằng năm cùng với thời gian lập dự toán NSNN, Sở Tài chính chủ trì lập kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương.

(4) Sở Tài chính là cơ quan đầu mối giúp UBND cấp tỉnh thống nhất, quản lý nợ của chính quyền địa phương; các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ của chính quyền địa phương từ khâu đề xuất các khoản vay, thực hiện vay, quản lý và sử dụng khoản vay.

Nằm trong chương trình phổ biến pháp luật, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quản lý nợ công và các Nghị định hướng dẫn nói trên cho các địa phương từ ngày 2-3/8/2018 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ Ngọc Phương

Tin tức khác cùng chuyên mục