Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán Trưởng trong cơ quan Nhà nước

Ngày 30/12/2016, Chính Phủ ban hành Nghi định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. Theo đó, quy định đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán (Điểm a, Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP). Trên cơ sở đó, tại Điều 15 của Thông tư số 04/2018/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/3/2018 đã nêu rõ mức phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng là 0,2 so với mức lương cơ sở được áp dụng với người được bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị sau:

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);

- Cơ quan nhà nước;

- Đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

- Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể;

Trong Điều này không còn quy định mức phụ cấp trách nhiệm đối với người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn như quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập; Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình).

Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán tại đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn; hoặc đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng là 0,1 so với mức lương cơ sở.

             Thông tư 04/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/5/2018 và thay thế Thông tư liên lịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013. 

Nguyễn Hồng Phương Giang

Tin tức khác cùng chuyên mục