Thành phố Đà Nẵng triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

         Ngày 21/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; cho đến nay Chính phủ đã ban hành 11 Nghị định (Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng tài sản công tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 30/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Nghị định 43/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13/03/2018 quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; Nghị định 45/2018/NĐ-CP ngày 13/03/2018 quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Nghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/03/2018  quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia); Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính được kịp thời đúng quy định, UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trong 02 ngày 20, 21/4/2018.
Tham dự hội nghị có khoảng 1000 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản công tại các sở, ban, ngành, Văn phòng Thành ủy, Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn của Sở Tài chính thành phố; lãnh đạo UBND quận, huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện và các phòng, ban trực thuộc, lãnh đạo UBND các phường, xã, cán bộ tài chính kế toán phường, xã trực tiếp thực hiện công tác quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản công tại đơn vị.
Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Bá Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công là hết sức quan trọng, là cơ hội để cán bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan, cùng với đó là để trao đổi những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Tại Hội nghị tập huấn, Bà Chu Thị Thủy Chung – Trưởng phòng Tài sản Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính phổ biến và hướng dẫn thực hiện các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản liên quan khác; Bên cạnh đó, giảng viên cũng lưu ý các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại việc sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị; kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật; xây dựng cơ chế phân cấp mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương hợp lý, phù hợp với thực tế tại địa phương... Bên cạnh đó, giảng viên đã trả lời một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn thực hiện trong một số trường hợp cụ thể.
Thông qua buổi tập huấn, lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nắm rõ hơn những quy định của Luật để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả; tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý tài sản công./
Trần Quốc Anh (Quản lý giá và công sản)

Tin tức khác cùng chuyên mục