Về thanh, quyết toán khối lượng xây dựng thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói

Tại Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13quy định về loại hợp đồng trọn gói như sau:
“a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng; ...
d) Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.”
Qua thẩm tra quyết toán một số gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính nhận thấy một số gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói nhưng có nhiều khối lượng quyết toán tính không chính xác, không phù hợp với bản vẽ hoàn công; nhiều trường hợp dự toán áp dụng định mức không đúng quy định. Nguyên nhân do chất lượng công tác lập thiết kế dự toán chưa đạt yêu cầu; trước khi ký hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu chưa tiến hành thương thảo hợp đồng hoặc có thương thảo nhưng không rà soát lại khối lượng, dẫn đến khối lượng quyết toán tính không đúng bản vẽ hoàn công, giá trị quyết toán không phản ảnh đúng giá trị thực hiện.
Tại Điều 25, Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định các bên liên quan khi vi phạm quyết toán dự án hoàn thành thì xử lý theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Tại Điểm b Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng đối với cả trường hợp đã tổ chức đấu thầu): “Buộc thiết kế, thanh toán, quyết toán lại theo đúng quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.”
          Để đảm bảo kết quả quyết toán dự án hoàn thành phản ánh đúng chi phí đầu tư, đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, nhà thầu và các bên có liên quan phải rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc; chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán vốn và tính phù hợp của đơn giá thống nhất ghi trong hợp đồng.
Phòng Tài chính Đầu tư
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục