Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công - Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án

          Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Đến thời điểm hiện nay, Chính phủ đã ban hành 07 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 Quyết định, Bộ Tài chính đã ban hành 01 Thông tư để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Nhằm phổ biến, triển khai thi hành Luật và các văn bản dưới Luật, vừa qua Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/3/2018 với sự tham gia của Sở Tài chính 32 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào. Đây là hội nghị đầu tiên được Bộ Tài chính tổ chức kể từ đầu năm 2018, thời điểm các quy định pháp luật mới trong tác quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành.
          Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đã trình bày những nội dung mới, có thay đổi lớn trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công so với các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nước năm 2008 trước đây, trong đó nhiều nội dung quan trọng như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật; quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng; quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng; quy định về việc sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết,... đồng thời nhấn mạnh các công việc mà trung ương yêu cầu địa phương tập trung triển khai thực hiện để thi hành Luật, bao gồm:
1. UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp ban hành quy định về phân cấp quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/7/2018.
2. UBND cấp tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND cùng cấp; riêng lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh vã Xã hội thực hiện sau khi có văn bản quy định chi tiết của các Bộ này.
3. UBND cấp tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND cùng cấp; riêng lĩnh vực Y tế, Giáo dục và Đào tạo thực hiện sau khi có văn bản quy định chi tiết của các Bộ này.
4. Tổ chức phổ biến nội dung, quán triệt thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các nội dung mới so với các quy định trước đây.
5. Rà soát danh mục mua sắm tập trung đảm bảo phù hợp.
6. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp.
7. Tổ chức sắp xếp lại, xử lý tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo quy định; xử lý tài sản dôi dư tạo nguồn tài chính để bổ sung ngân sách nhà nước.
8. UBND thành phố Đà Nẵng cùng với UBND thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất cách thức thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc trung ương quản lý trên địa bàn thành phố.
9. Kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công (Sở Tài chính và phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện) đảm bảo năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn, triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật - Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 3/2018
 
Cũng tại Hội nghị, Cục Quản lý công sản lưu ý về vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án phải đặc biệt quan tâm chú trọng, kịp thời phổ biến, tập huấn, quán triệt triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết đến các phòng, ban tại đơn vị mình và chỉ đạo triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan tài chính tại địa phương để tổ chức thực hiện đảm bảo về nội dung và thời hạn đối với các yêu cầu mà trung ương đã đặt ra; bên cạnh đó, cần phải kiện toàn bộ phận phụ trách công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản để chủ động nghiên cứu, nắm bắt quy định, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm tham mưu, đề xuất thủ trưởng đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định, tránh xảy ra vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công./.
Nguyễn Văn Vĩ (Quản lý Giá và công sản)

Tin tức khác cùng chuyên mục