Một số nội dung chủ yếu trong việc triển khai thực hiện Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính

        Ngày 25/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 137/2017/TT-BTCquy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2018 và áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017, thay thế Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính. Theo đó:
 
 
1. Về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 2017
a) Về chứng từ, sổ sách, các báo cáo: Năm 2017 chế độ kế toán hành chính sự nghiệp vẫn tiếp tục được áp dụng theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, do đó để chuẩn bị cho công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 thì các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các loại báo cáo, sổ sách kế toán, chứng từ và các tài liệu có liên quan theo quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC.
b) Về biểu mẫu đính kèm Biên bản và Thông báo xét duyệt và thẩm định quyết toán năm 2017: Số liệu xét duyệt, thẩm định quyết toán đính kèm Biên bản thực hiện theo Mẫu biểu 3a và 3b; đính kèm Thông báo thực hiện theo Mẫu biểu 4a và 4b trên cơ sở kế thừa Phụ lục 3.1 và 3.2 và Phụ lục 4.1 và 4.2 của Thông tư 01/2007/TT-BTC (chế độ kế toán theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC) và sửa lại nguồn kinh phí cho phù hợp với Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật phí, lệ phí và Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
c) Về thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017: các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp với Sở Tài chính nộp hồ sơ quyết toán qua Tổ một cửa của Sở Tài chính trước ngày 15/3/2018 (theo quy định tại Quyết định 4391/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND thành phố về quy định thời hạn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm).
 
 
2. Về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán từ năm 2018 trở đi
a) Về chứng từ, sổ sách, các báo cáo: Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018, thay thế Quyết định19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính. Do đó, để chuẩn bị cho công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách từ năm 2018 trở đi thì các cơ quan, đơn vị lưu ý chuẩn bị đầy đủ các loại báo cáo, sổ sách kế toán, chứng từ và các tài liệu có liên quan theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC.
b) Về biểu mẫu đính kèm Biên bản và Thông báo xét duyệt và thẩm định quyết toán từ năm 2018 trở đi: Số liệu xét duyệt, thẩm định quyết toán đính kèm Biên bản được thực hiện theo các Mẫu biểu 1a, 1b và 1c; đính kèm Thông báo thực hiện theo Mẫu biểu 2a, 2b và 2c trên cơ sở các báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới ban hành (Thông tư 107/2017/TT-BTC).      
c) Về thời hạn gửi báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính từ năm 2018 trở đi: tại khoản 3, Điều 4, Thông tư 137/2017/TT-BTC có quy định UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán ở địa phương, vấn đề này, Sở Tài chính đang dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 4391/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND thành phố trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Theo đó, đề nghị các cơ quan đơn vị theo dõi để nộp các báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính đảm bảo thời gian theo quy định mới.
 
 
3. Một số điểm mới khác tại Thông tư 137/2017/TT-BTC so với Thông tư 01/2007/TT-BTC
a) Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư 137/2017/TT-BTC bỏ quy định xét duyệt, thẩm định các khoản thu sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị được để lại chi (Thông tư 01/2007/TT-BTC quy định xét duyệt, thẩm định các khoản thu được để lại chi); bổ sung quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm tại Thông tư này và theo quy định tại các văn bản khác có liên quan.
b) Về đối tượng áp dụng: bổ sung quy định rõ tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (ngân sách trong nước, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, vay nợ nước ngoài), nguồn phí được khấu trừ để lại, nguồn hoạt động khác được để lại thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.
c) Về mẫu biểu báo cáo quyết toán: thực hiện theo quy định chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp hiện hành. Ngoài ra, để có số liệu phục vụ báo cáo quyết toán Quốc hội hàng năm theo Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định bổ sung 02 mẫu biểu: Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và Báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn NSNN).
d) Về xét duyệt, thẩm định quyết toán: Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định rõ các cơ quan xét duyệt quyết toán (đơn vị dự toán cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách); cơ quan thẩm định quyết toán (đơn vị dự toán cấp I đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới đã được đơn vị dự toán cấp trên trực thuộc xét duyệt, cơ quan tài chính các cấp).
Để công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán thực hiện thuận lợi và thống nhất, Thông tư 137/2017/TT-BTC đã bổ sung quy định cụ thể: nội dung xét duyệt kiểm tra các khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị; nội dung thẩm định kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng giữa các số liệu quyết toán; số liệu tăng, giảm quyết toán so với dự toán ngân sách được cơ quan có thẩm quyền giao.
Đối với các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ: cơ quan xét duyệt thực hiện đối chiếu, kiểm tra số liệu trên cơ sở báo cáo tài chính năm của đơn vị; cơ quan thẩm định thực hiện tổng hợp trên cơ sở báo cáo tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị gửi.
Ngoài ra, để khắc phục một số vướng mắc trong xét duyệt, thẩm định quyết toán trong thời gian qua như: đơn vị được xét duyệt, thẩm định không ký biên bản để làm cơ sở ra Thông báo, một số đơn vị đã có biên bản xét duyệt nhưng chưa ra thông báo hoặc chưa tiến hành xét duyệt đã tổng hợp báo cáo quyết toán cơ quan tài chính. Để đảm bảo có căn cứ cho việc thẩm định quyết toán và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị dự toán cấp trên, đơn vị dự toán cấp I trong việc xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc, Thông tư 137/2017/TT-BTC bổ sung quy định:
- Một là, đối với trường hợp đơn vị được xét duyệt không ký biên bản xét duyệt quyết toán năm, cơ quan xét duyệt căn cứ kết quả xét duyệt ra Thông báo xét duyệt quyết toán năm gửi đơn vị được xét duyệt và các đơn vị liên quan.
- Hai là, đối với trường hợp đơn vị chưa bổ sung đầy đủ các thông báo xét duyệt quyết toán theo thời hạn yêu cầu, cơ quan tài chính không thực hiện thẩm định đối với các đơn vị chưa có thông báo xét duyệt quyết toán của cơ quan có thẩm quyền.  
Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp

Tin tức khác cùng chuyên mục