Một số nội dung chủ yếu trong công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

         Kể từ ngày 01/01/2018, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 vẫn được thực hiện căn cứ trên Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp;
Để thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính đối với công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán năm 2017, cần lưu ý một số nội dung trong công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 như sau:
 
 
1. Đối tượng được xét duyệt, thẩm định quyết toán năm
Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định; trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách thì cơ quan tài chính cùng cấp duyệt quyết toán ngân sách theo quy định đối với đơn vị dự toán cấp I cùng cấp.Cơ quan tài chính thẩm định quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp có các đơn vị trực thuộc theo quy định.
Như vậy, Sở Tài chính có trách nhiệm xét duyệt quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I, đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách như Thanh tra nhà nước; Trường Cao đẳng nghề; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Từ thiện... và thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I có các đơn vị trực thuộc như Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao…
 
 
2. Thời gian nộp và hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định quyết toán năm
Theo quy định về thủ tục hành chính trong việc nộp hồ sơ quyết toán qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài chính, các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp với Sở Tài chính nộp hồ sơ quyết toán qua Tổ một cửa của Sở Tài chính trước ngày 15/3/2018. Kể từ ngày nhận được hồ sơ quyết toán của đơn vị, Sở Tài chính có trách nhiệm xét duyệt hoặc thẩm định quyết toán và ra thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán năm trong thời gian tối đa là 30 ngày việc.
 
 
3. Các nội dung trong công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán năm
 
 
* Về xét duyệt quyết toán năm
Việc xét duyệt quyết toán năm được thực hiện theo các nội dung sau: Xét duyệt từng khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị; Các khoản thu phải theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các chế độ thu khác của Nhà nước; Các khoản chi phải bảo đảm các điều kiện chi quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật NSNN; Các khoản thu, chi phải hạch toán theo đúng chế độ kế toán nhà nước, đúng mục lục ngân sách nhà nước, đúng niên độ ngân sách; Các chứng từ thu, chi phải hợp pháp, số liệu trong sổ kế toán và báo cáo quyết toán phải khớp với chứng từ và khớp với số liệu của Kho bạc Nhà nước.
Khi xét duyệt quyết toán, cơ quan xét duyệt có quyền sau: Đề nghị Kiểm toán nhà nước hoặc thuê đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật kiểm toán các báo cáo quyết toán của các dự án, chương trình mục tiêu có quy mô lớn để có thêm căn cứ cho việc xét duyệt; Yêu cầu đơn vị giải trình hoặc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết để thực hiện việc xét duyệt quyết toán; Yêu cầu đơn vị nộp ngay các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng dự toán được duyệt; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với thủ trưởng đơn vị chi sai chế độ, gây thất thoát ngân sách nhà nước; Điều chỉnh những sai sót hoặc yêu cầu đơn vị cấp dưới lập lại báo cáo quyết toán nếu thấy cần thiết.
Thủ trưởng đơn vị xét duyệt quyết toán phải chịu trách nhiệm về kết quả duyệt quyết toán, nếu để xảy ra vi phạm mà không phát hiện hoặc đã phát hiện nhưng không xử lý sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo xét duyệt quyết toán, đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới phải thực hiện đầy đủ nội dung trong thông báo xét duyệt quyết toán.Trường hợp đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới không thống nhất với nội dung thông báo xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách cấp trên, thì phải có văn bản gửi đơn vị dự toán ngân sách cấp trên trực tiếp của đơn vị dự toán ngân sách xét duyệt quyết toán ngân sách để xem xét, quyết định.Trường hợp đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới không thống nhất với nội dung thông báo xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp I, thì phải có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp với đơn vị dự toán cấp I để xem xét, quyết định.Trong khi chờ quyết định của cấp có thẩm quyền, đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới phải chấp hành đầy đủ theo nội dung thông báo xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách cấp trên.
 
 
* Về thẩm định quyết toán năm
Cơ quan tài chính các cấp thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình, theo các nội dung sau: Kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng giữa các số liệu quyết toán theo quy định; bảo đảm khớp đúng giữa số liệu quyết toán của đơn vị dự toán cấp I với các thông báo duyệt quyết toán đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc và xác nhận số liệu của Kho bạc Nhà nước; Xem xét, xác định tính chính xác và hợp pháp của số liệu quyết toán của các khoản tăng, giảm so với dự toán được giao; Nhận xét về quyết toán năm.
Khi thẩm định quyết toán, cơ quan tài chính có quyền:Yêu cầu đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cấp dưới bổ sung thông tin và số liệu cần thiết cho việc thẩm định quyết toán; Yêu cầu cơ quan có trách nhiệm xuất toán, thu hồi các khoản chi không đúng chế độ và yêu cầu nộp ngay các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định; Yêu cầu cơ quan xét duyệt quyết toán điều chỉnh lại số liệu quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách nếu có sai sót; Yêu cầu hoàn trả hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền yêu cầu hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách không đúng quy định của pháp luật.
Trong phạm vi 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính, đơn vị dự toán cấp I phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong thông báo thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I không thống nhất với nội dung thông báo thẩm định của cơ quan tài chính, thì phải có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, quyết định.Trong khi chờ quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, thì đơn vị dự toán cấp I phải chấp hành đầy đủ theo nội dung thẩm định của cơ quan tài chính.
Đinh Thị Mỹ Hậu (Tài chính - Hành chính sự nghiệp)

 

Tin tức khác cùng chuyên mục