Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”

          Được sự uỷ nhiệm của những người cộng sản, ngày 24 tháng 2 năm 1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo được công bố trước toàn thế giới. 
         Ngày 18 tháng 03 năm 1848 tác phẩm này đã được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, cho đến nay trên thế giới nó đã được tái bản nhiều lần. Từ những năm 1929 - 1930 nó đã được các chiến sỹ cộng sản Việt Nam chuyền tay nhau nghiên cứu, kể cả trong hoàn cảnh bị Pháp giam cầm. Tư tưởng chủ đạo và những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản khoa học của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” luôn là bó đuốc soi đường, là kim chỉ nam hành động, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản giữ địa vị đặc biệt quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác bao gồm ba bộ phận hợp thành: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản còn là cương lĩnh chính trị của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là kim chỉ nam hành động của toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người vĩnh viễn thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột giai cấp, bảo đảm cho loài người được thực sự sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. 
Tác phẩm này không chỉ là tác phẩm quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn là cương lĩnh chính trị của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nó tập trung luận giải vai trò lịch sử của giai cấp vô sản, tính tất yếu và những điều kiện giải phóng giai cấp vô sản. Nó là kim chỉ nam cho hành động của toàn bộ phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. Là ngon cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghiã tư bản, giải phóng loài người vĩnh viễn thoát khỏi mọi ách áp bức bóc lột giai cấp, bảo đảm cho loài người thực sự sống trong tự do, hoà bình, hạnh phúc.
Kỷ niệm 170 năm ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/02/1848 – 24/02/2018), cùng với sự nghiệp đổi mới hiện nay, việc nghiên cứu và nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, góp phần nâng cao trình độ tư duy khoa học, trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ tự giác chấp hành các đường lối chính sách của Đảng.
Thông qua tác phẩm này, giúp cho Đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”; giúp tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, góp phần bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; vận dụng tư tưởng của tác phẩm nhằm rèn luyện đạo đức, lối sống, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên hiện nay.Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và trí thức trẻ về vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tin tức khác cùng chuyên mục