Xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017

          Để công tác chuyển nguồn, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách cuối năm thực hiện thống nhất, tránh sai sót, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn công tác xử lý ngân sách cuối năm 2017, chuyển sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 tại Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21 tháng 12 năm 2017.
Một số điểm lưu ý trong quá trình thực hiện như sau:
 
 
1. Các khoản kinh phí được chuyển nguồn
a) Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm 2018 theo quy định tại Điều 76 Luật Đầu tư công và Điều 64 Luật NSNN năm 2015
b) Chi mua sắm trang thiết bị đã có đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12/2017 (theo dõi mã nguồn 12- Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán);
Về nội dung chi mua sắm trang thiết bị, đơn vị gửi KBNN nơi giao dịch trước ngày 10/02/2018 hồ sơ gồm: Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm; kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền ký duyệt trước ngày 30/06/2017; hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12/2017 và còn thời hạn thực hiện thanh toán, để làm căn cứ đối chiếu, xác nhận, chuyển nguồn sang năm 2018 cho đơn vị.
c) Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội (theo dõi mã nguồn 14 - Kinh phí thực hiện chính sách tiền lương).
d) Kinh phí được giao tự chủ (gồm cả khoán chi quản lý hành chính) của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước theo chế độ quy định (theo dõi mã nguồn 13 - Kinh phí được giao tự chủ).
đ) Các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi, gồm: số dư tại các đơn vị được giao theo cơ chế tài chính trong nước, số dư tạm ứng ở cấp ngân sách theo chế độ quy định khi làm thủ tục xác nhận viện trợ được chuyển nguồn sang năm sau.
e) Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung ngân sách sau ngày 30/09/2017(theo dõi mã nguồn 15 - Kinh phí không tự chủ được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9), không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao của các đơn vị dự toán trực thuộc.
g) Kinh phí nghiên cứu khoa học (thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ) bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện (theo dõi mã nguồn 16 - Kinh phí nghiên cứu khoa học).
Ngoài ra, đơn vị quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học còn phải chi kinh phí cho các dự án, đề án đang trong thời gian thực hiện, thì gửi KBNN nơi giao dịch trước ngày 10/02/2018 văn bản giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của cấp có thẩm quyền còn thời hạn thực hiện.
 
 
2. Thủ tục chuyển nguồn sang năm sau
a) Trước ngày 10/02/2018, đơn vị lập bảng đối chiếu, xác nhận với KBNN nơi giao dịch (theo Mẫu biểu số 58, số 59 ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính) về số dư dự toán, số dư tạm ứng và số dư trên tài khoản tiền gửi ngân sách cấp (nếu có), kèm theo các tài liệu liên quan, để chuyển sang ngân sách năm 2018.
b) KBNN nơi đơn vị giao dịch căn cứ nội dung dự toán giao, thời hạn được chi, điều kiện được chuyển nguồn để xác nhận, chuyển nguồn sang năm 2018. KBNN các cấp tổng hợp lập báo cáo chi tiết theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC.
c) Cơ quan tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với ngân sách cấp xã) tổng hợp toàn bộ các khoản được chuyển nguồn và có văn bản gửi KBNN nơi giao dịch để hạch toán chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang thu chuyển nguồn năm 2018 theo quy định.
d) Sau ngày 15/3/2018, KBNN không xác nhận, không hạch toán chuyển nguồn sang năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP. Khi xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN của các cơ quan, đơn vị đối với các khoản kinh phí được chuyển nguồn, thì chỉ được quyết toán khoản chuyển nguồn sang năm 2018 theo đúng quy định nêu trên.
 
 
3. Về báo cáo quyết toán và thời hạn gửi báo cáo quyết toán
a) Từ ngày 01/02/2018 đến trước ngày 15/3/2018: Các đơn vị dự toán trực thuộc tiến hành kiểm tra, rà soát lại tình hình sử dụng dự toán kinh phí được giao, tình hình thanh toán tạm ứng dự toán tại KBNN để hoàn tất hồ sơ, thủ tục, chứng từ thanh toán và tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2017 chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành gửi cơ quan chủ quản (đơn vị dự toán cấp I). Trên cơ sở đó, các đơn vị dự toán cấp I thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc (đồng gửi cho Sở Tài chính theo dõi). Theo đó, tổ chức thực hiện xét duyệt quyết toán năm và có Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017 đối với các đơn vị trực thuộc theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
b) Trước ngày 15/3/2018: Sau khi kiểm tra quyết toán các đơn vị trực thuộc, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm 2017 của toàn ngành gửi Sở Tài chính qua Tổ một cửa theo quy định.
c) Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 30/4/2018: Sở Tài chính thực hiện xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách; thẩm định báo cáo quyết toán đối với đơn vị dự toán cấp I cùng cấp với cơ quan tài chính theo đúng quy định.
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện, nếu quá thời hạn nêu trên mà chưa nhận được báo cáo quyết toán, Sở Tài chính sẽ phối hợp với KBNN tạm đình chỉ việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của đơn vị tại Kho bạc nơi giao dịch (trừ các khoản chi lương và có tính chất như lương) cho đến khi đơn vị đã nộp đầy đủ hồ sơ báo cáo quyết toán theo đúng quy định
 
 
Các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo thêm nội dung quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 tại các văn bản như sau:
1. Từ Điều 63 đến Điều 73 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
2. Từ Điều 42 đến Điều 45 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;
3. Từ Điều 25 đến Điều 30 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;
4. Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp;
5. Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm;
6. Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định thời hạn xử lý quyết toán ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;
7. Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017;
8. Công văn số 3712/STC-HCSN ngày 28/12/2017 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về đôn đốc ghi thu – ghi chi, đối chiếu số dư và gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;
9. Công văn số 3719/STC-QLNS ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán trên Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2017.
Đinh Thị Mỹ Hậu (Tài chính - Hành chính sự nghiệp)

Tin tức khác cùng chuyên mục