Quy định về mức kinh phí, mức chi phục vụ đền bù giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

          Ngày 21 tháng 11 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và bãi bỏ các Quyết định số 7783/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012, Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009, Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007, Quyết định số 3417/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2005 và Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định, điều chỉnh mức chi phục vụ công tác lập hồ sơ đền bù, giải tỏa các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và chi phí lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Có thể nói đây là một chính sách mới quy định về mức trích kinh phí, mức chi phục vụ đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Một số quy định  chính, cụ thể như sau
1. Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án, được quy thành 100% và phân bổ cho các cơ quan, đơn vị như sau:
a) Trích chi phí cho hoạt động của Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi tắt là Hội đồng bồi thường) và các cơ quan liên quan 15%, cụ thể như sau:
- Trích cho UBND quận, huyện 4%;
- Trích chi phí cho hoạt động của Hội đồng bồi thường 3%;
- Trích cho cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3% (Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư do UBND thành phố phê duyệt thì trích cho cơ quan cấp thành phố; Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư do UBND quận, huyện phê duyệt thì trích 2% cho cơ quan cấp quận, huyện, 1% cho cơ quan cấp thành phố để thực hiện nhiệm vụ);
- Trích cho Văn phòng UBND thành phố để xử lý các nội dung liên quan đến đền bù, giải tỏa, tái định cư 1%;
- Trích cho UBND phường, xã 4%.
b) Phần còn lại 85% trích cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất sử dụng để phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Hàng năm, căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu chi năm trước, kế hoạch trong năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
3. Về việc lập dự toán, sử dụng và thanh toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Quyết định hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện: Hàng năm căn cứ mức trích 2% kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nội dung chi quy định , Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm cả kinh phí trích cho UBND quận, huyện; Hội đồng bồi thường; cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Văn phòng UBND thành phố và phường, xã), trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt.
4. Về quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định: Thực hiện quyết toán theo niên độ ngân sách hàng năm quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp và các văn bản quy định hiện hành.  Các đơn vị phối hợp (Hội đồng bồi thường, cơ quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Văn phòng UBND thành phố, UBND các quận, huyện và UBND phường, xã) có trách nhiệm tổng hợp chứng từ chi từ nguồn được trích gửi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để kiểm tra và tổng hợp chung vào quyết toán gửi Sở Tài chính.Kinh phí được trích không sử dụng hết được chuyển sang năm sau.
5. Quyết định cũng đã quy định cụ thể về việc lập dự toán, nội dung chi và định mức chi đối với kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ mức kinh phí được trích cụ thể của từng dự án, tiểu dự án xác định kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất 10% kinh phí quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định này để tổng hợp vào dự toán chung.
Ngô Thị Bích (Tài chính đầu tư)

Tin tức khác cùng chuyên mục