Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán trên Tabmis và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2017

                           Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện;
- Các BQL dự án, Chủ đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;
- Phòng Tài chính Kế hoạch các quận, huyện;
- Kế toán ngân sách các phường, xã.
 
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Công tác khóa sổ kế toán trên Tabmis và lập báo cáo quyết toán ngân sách niên độ 2017 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17676/BTC-KBNN ngày 27/12/2017 về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS và Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 về hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm. Trong đó lưu ý một số nội dung trong công tác xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 như sau:
 I. CÔNG TÁC XỬ LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CUỐI NĂM
1. Đối chiếu số liệu phục vụ khóa sổ và quyết toán 2017
Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. Các đơn vị sử dụng ngân sách (bao gồm cả chi đầu tư và thường xuyên) có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tài chính, KBNN nơi giao dịch đối chiếu số liệu đảm bảo khớp đúng để khóa sổ, xử lý số dư đảm bảo thời gian quy định.
 2. Nguyên tắc khóa sổ kế toán và xử lý kinh phí cuối năm 2017
Việc xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm được thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật ngân sách nhà nước, Điều 42 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và Điều 26 Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.Trong đó:
- Thời hạn chi, tạm ứng và hạch toán các khoản thu, chi ngân sách
+ Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách (kể cả tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và năm trước chuyển sang năm 2017) đối với các nhiệm vụ được giao trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm được thực hiện chậm nhất đến hết ngày 29/12/2017. Thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ rút dự toán chi ngân sách, tạm ứng ngân sách, đề nghị cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 28/12/2017. Không thực hiện tạm ứng ngân sách năm 2017 (cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) trong thời gian chỉnh lý quyết toán (trừ trường hợp tạm ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện đến hết ngày 31/01/2018).
+ Các khoản chi (gồm cả thanh toán tạm ứng) cho khối lượng, công việc đã thực hiện từ ngày 31/12/2017 trở về trước được giao trong dự toán ngân sách, thì thời hạn chi, thanh toán ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31/01/2018 và được hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm 2017. Thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ chi ngân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng), đề nghị cam kết chi, theo chế độ quy định đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 25/01/2018.
- Về xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm: Công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm được quy định tại Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN. Trong đó các địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư và cấp dưới tích cực triển khai, sử dụng dự toán ngân sách năm 2017 được giao, thanh toán các khoản tạm ứng theo đúng thời hạn quy định. Các khoảndự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán và số dư trên tài khoản tiền gửi ngân sách cấp đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán (31/01/2018) chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm 2018 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.Thời hạn đối chiếu, gửi hồ sơ đề nghị xét chuyển nguồn sang năm sau chậm nhất đến hết ngày 10/02 năm sau, đơn vị sử dụng ngân sách phải lập bảng đối chiếu, xác nhận với KBNN nơi giao dịch (theo Mẫu biểu số 58, 59 ban hành kèm theo Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)để làm căn cứ xử lý chuyển nguồn sang năm sau theo quy định.
          II. CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NSNN
          1. Trách nhiệm lập, báo cáo quyết toán ngân sách
          Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp chính quyền địa phương phải giải trình rõ, chi tiết nguyên nhân tăng, giảm thu, chi đối với từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực so với dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao, tình hình tiết kiệm chi và sử dụng nguồn tiết kiệm.
a) Đối với đơn vị dự toán
Các đơn vị dự toán cấp I lập quyết toán đầy đủ số kinh phí ngân sách nhà nước cấp mà các đơn vị dự toán trực thuộc đã chi (bao gồm cả vốn vay, viện trợ không hoàn lại, kinh phí ủy quyền cho cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị hành chính cấp dưới và các khoản đã ghi thu, ghi chi trong niên độ ngân sách theo chế độ quy định), gửi CQTC cùng cấp trong thời hạn theo chế độ quy định. Quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I phải khớp đúng với số liệu của các đơn vị dự toán trực thuộc được cơ quan có thẩm quyền duyệt, thông báo về tổng số và chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước. Quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải khớp với số thực chi theo kết quả kiểm soát chi tại KBNN nơi giao dịch.
b)Đối với các đơn vị Chủ đầu tư, cơ quan điều hành Dự án
Khi kết thúc niên độ ngân sách, các Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án phải lập báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án năm theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
c) Đối với các quận, huyện
UBND các quận, huyện có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách theo quy định của Luật NSNN. Báo cáo quyết toán cần giải trình rõ nguyên nhân tăng giảm thu, chi theo từng nội dung, lĩnh vực so với dự toán giao; trong đó phân tích cụ thể các khoản:
 - Các khoản thu, chi bổ sung dự toán (kể cả các khoản chi hỗ trợ cho các đơn vị); các khoản thu khác ngân sách, chi khác ngân sách, việc sử dụng nguồn dự phòng, nguồn tăng thu, nguồn thưởng vượt thu (nếu có)…Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quan trọng theo quyết định của cấp có thẩm quyền; chi tiết các nội dung chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN theo từng nguồn: huy động theo quy định của nhà nước và nguồn đóng góp khác.
- Đối với quyết toán chi XDCB cần phân tích chi tiết theo nguồn vốn: ngân sách thành phố bố trí trong dự toán đầu năm, số bổ sung trong năm, nguồn đóng góp của nhân dân theo tỷ lệ quy định, nguồn huy động từ ngày công nghĩa vụ lao động công ích, nguồn đóng góp tự nguyện, nguồn viện trợ, các nguồn khác.
 2. Mẫu biểu báo cáo quyết toán năm
Thực hiện theo Điều 30 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán nămđối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đượcngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp và văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính.
3. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND thành phố.
Trên đây là hướng dẫn về công tác khóa sổ ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn./.
File đính kèm: Tải tại đây
 

Tin tức khác cùng chuyên mục