Tranh tra Tài chính với Cách mạng công nghiệp 4.0

          Ngày 12/10/2017, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và ngành Tài chính” nhằm thảo luận, tìm ra các công nghệ mới trong công tác quản lý tài chính, tận dụng tối đa lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phát biểu tại tại Hội thảo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, đến nay công nghệ thông tin đã được ứng dụng sâu, rộng vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ tài chính, trở thành mạch máu không thể thiếu trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: Quản lý điều hành ngân sách nhà nước; quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; thanh toán điện tử và quản lý trái phiếu chính phủ; quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan; triển khai thuế điện tử, hải quan điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; quản lý nợ công; quản lý giá, quản lý tài sản công; quản lý dự trữ nhà nước....; cùng các nhiệm vụ quản lý nội ngành.
 Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức
CMCN 4.0 tác động tích cực đến ngành Tài chính thông qua việc phát triển giao dịch trực tuyến thuế, hải quan, Kho bạc Nhà nước (KBNN); Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis); Thủ tục hành chính thuế, hải quan… Tuy nhiên, CMCN 4.0 cũng gây ra một số thách thức trong việc xây dựng hệ thống thể chế chính sách tài chính - NSNN phù hợp với bối cảnh và tình hình mới, hiện đại hóa nhanh và mạnh, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Về chi ngân sách nhà nước (NSNN), CMCN 4.0 vừa góp phần giảm chi NSNN ở một số nội dung như (chi bảo vệ môi trường, chi cho bộ máy hành chính nhà nước…) nhưng cũng có thể gây sức ép tăng chi, đặc biệt là chi cho phát triển KHCN, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, KHCN, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, cơ sở hạ tầng…
 CMCN 4.0 cũng có thể tác động lên thị trường tài chính Việt Nam thông qua sự thay đổi về cơ cấu lao động trong ngành Tài chính. Tuy nhiên, yêu cầu về trình độ, chất lượng nhân sự trong CMCN 4.0 cũng là một thách thức lớn trong ngành Tài chính để tận dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc CMCN 4.0.
 
 
Ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác thanh tra
Một trong những vai trò rất quan trọng của cơ quan thanh tra nhà nước là Thanh tra đảm bảo cung cấp thông tin phản hồi liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn nhằm sử dụng quyền lực nhà nước có hiệu lực, hiệu quả. Cơ quan thanh tra không chỉ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức đúng pháp luật, sửa chữa những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công cụ mà cũng thông qua công tác thanh tra, các cơ quan thanh tra cung cấp thông tin phản hồi về những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, nêu lên những kiến nghị, phản ánh tới người có trách nhiệm để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, sửa đổi, cơ chế chính sách góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Có thể nói do vai trò, chức năng, tính chất đặc thù của công việc, ngành thanh tra cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của Cách mạng công nghiệp 4.0 khi có mối quan hệ với tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong khi các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp này thì ngành thanh tra cũng phải thay đổi theo để bắt kịp với xu hướng phát triển. Để thực hiện đảm bảo vai trò quan trọng nêu trên thì đòi hỏi ngành thanh tra phải nỗ lực thay đổi rất nhiều.
 Định hướng giải pháp đối với Thanh tra tài chính trong thời gian tới
Xác định những thách thức và cơ hội của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với ngành Tài chính và có kế hoạch, giải pháp để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức là rất quan trọng trong thời gian tới. Để làm tốt vai trò góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của ngành Tài chính, Thanh tra tài chính cần phải:
Một là, xây dựng lộ trình bổ sung, sửa đổi cơ sở pháp lý, các quy định chế tài luật định trong thời gian tới nhằm đáp ứng được công cụ hỗ trợ cho đội ngũ công chức thanh tra thực thi nhiệm vụ khi Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hệ thống thể chế chính sách tài chính – NSNN.
Hai là, cần chú trọng có kế hoạch đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra đảm bảo am hiểu về công nghệ thông tin, tiếp thu, cập nhật các phương thức làm việc tiên tiến, có nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới liên quan đến tài chính điện tử, tài chính mở và tài chính số, phù hợp với những đòi hỏi của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng./.
Trịnh Thị Ngọc Lê (Thanh tra Sở)

Tin tức khác cùng chuyên mục