Năm 2018 áp dụng toàn diện thống nhất Hệ thống Mục lục NSNN mới trên phạm vi toàn quốc

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục NSNN tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30 tháng 5 năm 2017 về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN. Theo đó:
- Đối với năm ngân sách 2017: Thông tư số 324/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành áp dụng đối với Bảng chuyển đổi từ công năng chính của dự án đầu tư của ngành, lĩnh vực đầu tư công theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và lĩnh vực chi NSNN theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 sang mã số nhiệm vụ chi áp dụng cho năm ngân sách 2017. Các nội dung còn lại vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện về Hệ thống Mục lục NSNN.
- Từ năm ngân sách 2018 trở đi: Thông tư số 324/2016/TT-BTC có hiệu lực toàn bộ và thay thế Hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện.
Do đó, cần lưu ý khi đơn vị dự toán cấp I lập phương án phân bổ dự toán chi NSNN năm 2018 giao cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, thì chi tiết đến Chương, Loại, Khoản và mã Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia theo hướng dẫn tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính.
Ví dụ một số thay đổi khi hạch toán Khoản từ năm ngân sách 2018 như sau:
 
Nội dung
 
Tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC
 
Tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC
Quản lý nhà nước
463, 464 và 465
341
Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam
461
351
Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
462
361
Hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
472 và 473
362
Công nghệ thông tin
279
314
Phát thanh
252
191
Truyền hình
253
201
Giáo dục mầm non
491
071
Giáo dục tiểu học
492
072
Giáo dục trung học cơ sở
493
073
Giáo dục trung học phổ thông
494
074
Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên
495
075
...
...
...
 
Nguyễn Văn Bai (Tài chính Hành chính sự nghiệp)
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục