Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trong các cơ quan, đơn vị

          Thời gian qua, những quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những người làm kế toán quan tâm. Mặc dù Nhà nước đã có những quy định như Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính và nhiều sự điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các chính sáchmới nhưng các đơn vị, kế toán cũng gặp sai sót trong quá trình xác định chi phí. Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 và thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010.
Thông tư áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân và các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, ….
Theo đó, Thông tư số 40/2017/TT-BTC có nhiều điểm mới so với Thông tư số 97/2010/TT-BTC, cụ thể:
1. Quy định về thanh toán khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác, tại khoản 2, điều 5, thông tư nêu:
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
2. Quy định về các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ công chức, viên chức
- Tại khoản 1, Điều 6, quy định mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày (trường hợp đi về trong ngày sẽ căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác, thời gian phải làm ngoài giờ, quãng đường đi...). Mức cũ tối đa không quá 150.000 đồng/ngày.
- Tại khoản 2, Điều 7, quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán:
 
 
+ Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán là 450.000 đồng/ngày/người (tăng 100.000 đồng so với mức cũ).
 
 
          + Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người (tăng 100.000 đồng so với mức cũ).
 
 
+ Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán là 300.000 đồng/ngày/người. (tăng 100.000 đồng so với mức cũ).
- Tại khoản 3, Điều 7, quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thanh toán phòng nghỉ theo hoá đơn thực tế:
 
 
+ Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ một triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng (tăng 100.000 đồng so với mức cũ).
 
 
+ Đi công tác tại các vùng còn lại được thanh toán 700.000đồng/ngày/phòng (tăng 100.000 đồng so với mức cũ).
- Tại Điều 8, quy định đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng, tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng (tăng 200.000 đồng so với mức cũ) và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
3. Quy định về mức chi tổ chức hội nghị, tại điều 12 thông tư quy định như sau:
-  Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo mức chi thù lao quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
- Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu (mức cũ tối đa không quá 30.000 đồng/ngày (02 buổi)/đại biểu).
- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau: Đối với cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương là 200.000 đồng/ngày/người (mức cũ tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người); Đối với cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh là 150.000 đồng/ngày/người (mức cũ tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người); Riêng đối với cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức) là 100.000 đồng/ngày/người (mức cũ tối đa không quá 60.000 đồng/ngày/người)./.
Phan Thị Thu Thảo (Thanh tra Sở)

Tin tức khác cùng chuyên mục