Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính TP Đà Nẵng

         Trên cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 21-KL-TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ  thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ.
Thực hiện Kế hoạch số 1301/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-STC ngày 10/3/2017 để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và đạt một số kết quả cụ thể như sau:
+ Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng là 04 người.
+ Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức Sở Tài chính theo quy định tại Báo cáo số 80/BC-STC ngày 22/3/2017 với số lượng 103 công chức, người lao động (gồm: Sở Tài chính 59 người; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng 44 người).
+ Ban hành các Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định số 106/QĐ-STC ngày 28/02/2017); Quy chế hoạt động xét sáng kiến (Quyết định số 107/QĐ-STC ngày 28/02/2017); Quy chế xét thi đua khen thưởng (Quyết định số 108/QĐ-STC ngày 28/02/2017).
+ Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không có vụ việc tham nhũng xảy ra trong cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
 
Hiện nay, do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường lối sống thực dụng và văn hóa biếu, nhận quà tặng đang bị lợi dụng dẫn đến những hành vi đưa hối lộ cho cán bộ, công chức trong cơ quan; Cơ chế “xin cho” chưa được khắc phục triệt để; thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu; Bên cạnh đó, việc huy động tổng thể lực lượng toàn xã hội tham gia đấu tranh chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng chưa tạo ra sự chuyển biến tích cực….Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tiếp tục quán triệt và triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường giáo dục, tuyên truyền về pháp luật cho CBCC giữ vững kỷ cương nhằm thực hiện tốt nhất việc không vi phạm về tham nhũng.
b) Tiếp tục triển khai các giải pháp theo Kế hoạch số 08/KH-STC ngày 10/3/2017 về thực hiện công tác PCTN năm 2017.
c) Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Tăng cường dân chủ ở cơ sở; đặt phòng, chống tham nhũng trong mối quan hệ với chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách hiện đại hóa hệ thống chính quyền nói riêng. Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan.
d) Thực hiện kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.
e) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi tăng cường năng lực hoạt động kiểm tra, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu - chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ,...
f) Tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng. Có biện pháp bảo vệ an toàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, công chức dũng cảm tố cáo, phát hiện những hành vi tham nhũng.
Bùi Vĩnh Hội (Thanh tra Sở Tài chính)

Tin tức khác cùng chuyên mục