Hệ thống hóa các văn bản quy định về Phí và Lệ phí

Ngày 01 tháng 01 năm 2017, Luật Phí và lệ phí có hiệu lực thi hành, thay thế Pháp lệnh Phí và lệ phí. Theo quy định của Luật, danh mục phí có 245 loại phí thuộc 13 lĩnh vực, danh mục lệ phí 123 loại lệ phí thuộc 5 lĩnh vực; trong đó, có 22 loại phí và 07 loại lệ phí thuộc thẩm quyền  HĐND cấp tỉnh quy định.
Danh sách Phí - Lê phí được hệ thống hóa các văn bản quy định về 368 loại phí và lệ phí ở trung ương và địa phương nêu trên tại Biểu mẫu kèm theo; đồng thời tích hợp đầy đủ các file văn bản quy định (Nghị định, Thông tư, Nghị quyết). Khi tìm kiếm một loại phí sẽ có đường dẫn tải về văn bản quy định loại phí đó để thuận tiện nghiên cứu các thông tin về mức thu, đối tượng, cơ quan thu phí, tỷ lệ trích - nộp ngân sách…
Bên cạnh đó, Biểu mẫu còn kèm theo danh mục 276 văn bản pháp quy về phí, lệ phí hết hiệu lực thi hành do Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 và hơn 50 Nghị quyết của HĐND thành phố, Quyết định của UBND thành phố đã được công bố hết hiệu lực thi hành.
File đính kèm: Tải tại đây
 
Trần Thị Thiên Hương (Tài chính Hành chính sự nghiệp)

Tin tức khác cùng chuyên mục