Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

           Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa diễn ra trong 03 ngày từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017 đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.
 

 
Tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân có quy định: “Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, mức tối thiểu 5 triệu đồng/Ban/năm và cân đối cho ngân sách cấp xã để UBND cấp xã cấp cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động”.
Căn cứ quy định trên, Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và áp dụng từ năm ngân sách 2018 với các nội dung như sau:
1. Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: mức tối thiểu 5 triệu đồng/ Ban/năm.
2. Nguồn kinh phí bảo đảm: Từ nguồn cân đối ngân sách cấp xã. 
3. Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, Ban Thanh tra nhân dân cấp xã lập dự toán chi bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ, đảm bảo không thấp hơn mức 5 triệu đồng/Ban/năm; UBND cấp xã có trách nhiệm cấp kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo mức được Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt.
Quy định trên tạo sự chủ động cho ngân sách địa phương, tùy theo tình hình thực tế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách để bố trí mức kinh phí hỗ trợ cho phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức 5 triệu đồng/Ban/năm.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Quản lý ngân sách)

Tin tức khác cùng chuyên mục