Phân cấp mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Để thực hiện đảm bảo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Ngày 30/6/2016, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4240/QĐ-UBND về việc công bố danh mục tài sản thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung danh mục tài sản nhà nước thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung (gồm 09 loại tài sản: bàn, ghế sử dụng để làm việc, họp, hội trường, tiếp khách, để máy vi tính, phục vụ dạy và học; Tủ, giá, kệ để hồ sơ và tài liệu; máy vi tính để bàn, máy chủ (kể cả linh kiện); máy vi tính xách tay; máy in; máy photocopy; máy scan; máy chiếu; máy điều hòa; đồng thời giao cho Sở Tài chính  thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung (MSTT) tài sản công từ năm 2017 trên nguyên tắc không bổ sung biên chế.  
Theo đó, Tổ MSTT tài sản nhà nước (gồm có 05 thành viên và làm việc theo chế độ kiêm) và Tổ chuyên gia đấu thầu (gồm có 08 thành viên là đại diện của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch &Đầu tư, Sở Thông tin Tuyền thông, Sở Giáo dục Đào tạo, phòng Tài chính Kế hoạch Hải Châu. Tổ thực hiện  các nhiệm vụ theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật) được thành lập và Sở Tài chính đã ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện MSTT làm cơ sở cho các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện.
Kết quả năm 2017 đã triển khai thực hiện MSTT gồm 22 gói thầu, trong đó 20 gói thầu được tổ chức đấu thầu qua hệ thấu đấu thầu điện tử quốc gia. Qua đó, đã góp phần giảm chi ngân sách trên 4,5 tỷ đồng và được Báo Đấu thầu (ngày 23/8/2017) đánh giá cao thành phố Đà Nẵng là địa phương đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng với mục tiêu đem lại hiệu quả cao hơn trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm. Tuy nhiên, do năm đầu thực hiện  MSTT và đấu thầu qua mạng nên không tránh khỏi những khó khăn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của đơn vị sử dụng tài sản. Để khắc phục trình trạng này, trên cơ sở các quy định của trung ương, UBND thành phố ban hành Quyết định số 6730/QĐ-STC ngày 01/12/2017 phân cấp thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 01/01/2018 và Quyết định số 6750/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 điều chỉnh danh mục mục tài sản mua sắm tập trung, Theo đó:
1. Danh mua mua sắm tập trung thực hiện từ ngày 01/01/2018, bao gồm:
- Bàn ghế học sinh sử dụng trong phòng học thông thường thuộc các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).
- Máy vi tính để bàn
- Máy vi tính xách tay
- Máy in
- Máy photocopy
- Máy scan
- Máy chiếu
2. Phân cấp thực hiện mua sắm tập trung
a) Sở Tài chính thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đối với các đơn vị thuộc phạm vi thành phố quản lý.
b) UBND các quận, huyện thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các đơn vị thuộc phạm vi quận, huyện quản lý. Mỗi quận, huyện thành lập 01 đơn vị để thực hiện nhiệm vụ MSTT theo mô hình kiêm nhiệm, đảm bảo nguyên tắc không bổ sung thêm biên chế, nhân sự mới để thực hiện nhiệm vụ.
c) Số lần thực hiện MSTT trong năm: 02 lần/năm 
d) Về phương thức thực hiện lựa chọn nhà thầu: Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% đối với các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
đ) Xây dựng quy cách cụ thể đối với từng loại tài sản cụ thể để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong MSTT để làm cơ sở cho các đơn vị lựa chọn, đề xuất mua sắm năm 2018.
- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND thành phố ban hành cấu hình chuẩn về máy móc thiết bị văn phòng (máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy, máy scan và máy chiếu). Định kỳ hàng năm, tham mưu điều chỉnh, bổ sung cấu hình chuẩn cho phù hợp với xu hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế xây dựng quy cách chuẩn đối với  bàn ghế học sinh sử dụng trong phòng học thông thường thuộc các cấp học.
e) Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện phân cấp mua sắm tài sản theo phương thức tập trung. Sở Tài chính đang phối hợp với Viện Đào tạo cán bộ Hà Nội tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng “Nghiệp vụ đấu thầu” và “Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư” cấp huyện, xã cho cán bộ quận huyện liên quan đến công tác mua sắm tập trung tham gia.
 Huỳnh Thị Ánh (Tổ mua sắm công tập trung)

Tin tức khác cùng chuyên mục